آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
XH 2.5mm- 02 female_کانکتور دزدگیری سیمدار

XH 2.5mm- 02 female_کانکتور دزدگیری سیمدار

with 28.5cm wire(دزدگیری)

2

3000

PDF XH 2.5mm- 02 female_کانکتور دزدگیری سیمدار
XH 2.5mm- 03 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 03 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

3

4500

PDF XH 2.5mm- 03 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 04 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 04 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

4

6000

PDF XH 2.5mm- 04 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 05 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 05 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

5

7500

PDF XH 2.5mm- 05 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 06 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 06 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

6

9000

PDF XH 2.5mm- 06 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 07 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 07 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

7

10500

PDF XH 2.5mm- 07 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 08 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 08 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

8

12000

PDF XH 2.5mm- 08 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 09 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 09 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

9

13500

PDF XH 2.5mm- 09 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 10 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 10 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

10

15000

PDF XH 2.5mm- 10 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 12 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 12 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(دزدگیری)

12

18000

PDF XH 2.5mm- 12 female(سیمدار)
XH 2.5mm- 03 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 03 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 3
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 04 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 04 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 4
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 05 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 05 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 5
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 06 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 06 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 6
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 07 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 07 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 7
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 08 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 08 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 8
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 09 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 09 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 9
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 10 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 10 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 10
نقشه فنی:
XH 2.5mm- 12 female(سیمدار)

XH 2.5mm- 12 female(سیمدار) with 28.5cm wire(دزدگیری)

پین : 12
نقشه فنی:
×