آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
IDC 2.54mm- 06pin

IDC 2.54mm- 06pin

IDC Socket

6

2200

PDF IDC 2.54mm- 06pin
IDC 2.54mm- 08pin

IDC 2.54mm- 08pin

IDC Socket

8

2300

PDF IDC 2.54mm- 08pin
IDC 1.27mm- 08pin

IDC 1.27mm- 08pin

IDC Socket

08

16000

PDF IDC 1.27mm- 08pin
IDC 1.27mm- 10pin

IDC 1.27mm- 10pin

IDC Socket

10

25000

PDF IDC 1.27mm- 10pin
IDC 2.54mm- 10pin

IDC 2.54mm- 10pin

IDC Socket

10

1800

PDF IDC 2.54mm- 10pin
IDC 2.00 mm- 10pin

IDC 2.00 mm- 10pin

IDC Socket

10

9000

PDF IDC 2.00 mm- 10pin
IDC 2.54mm- 12pin

IDC 2.54mm- 12pin

IDC Socket

12

4500

PDF IDC 2.54mm- 12pin
IDC 1.27mm- 12pin

IDC 1.27mm- 12pin

IDC Socket

12

27000

PDF IDC 1.27mm- 12pin
IDC 1.27mm- 14pin

IDC 1.27mm- 14pin

IDC Socket

14

20000

PDF IDC 1.27mm- 14pin
IDC 2.54mm- 14pin

IDC 2.54mm- 14pin

IDC Socket

14

3000

PDF IDC 2.54mm- 14pin
IDC 2.00 mm- 14pin

IDC 2.00 mm- 14pin

IDC Socket

14

10000

PDF IDC 2.00 mm- 14pin
IDC 2.00 mm- 16pin

IDC 2.00 mm- 16pin

IDC Socket

16

12000

PDF IDC 2.00 mm- 16pin
IDC 2.54mm- 16pin

IDC 2.54mm- 16pin

IDC Socket

16

4000

PDF IDC 2.54mm- 16pin
IDC 1.27mm- 16pin

IDC 1.27mm- 16pin

IDC Socket

16

23000

PDF IDC 1.27mm- 16pin
IDC 2.54mm- 18pin

IDC 2.54mm- 18pin

IDC Socket

18

5000

IDC 2.54mm- 18pin
IDC 2.00 mm- 18pin

IDC 2.00 mm- 18pin

IDC Socket

18

20000

IDC 2.00 mm- 18pin
IDC 1.27mm- 20pin

IDC 1.27mm- 20pin

IDC Socket

20

21000

PDF IDC 1.27mm- 20pin
IDC 2.54mm- 20pin

IDC 2.54mm- 20pin

IDC Socket

20

4500

PDF IDC 2.54mm- 20pin
IDC 2.00 mm- 20pin

IDC 2.00 mm- 20pin

IDC Socket

20

14000

PDF IDC 2.00 mm- 20pin
IDC 2.54mm- 24pin

IDC 2.54mm- 24pin

IDC Socket

24

3500

PDF IDC 2.54mm- 24pin
IDC 1.27mm- 24pin

IDC 1.27mm- 24pin

IDC Socket

24

17000

PDF IDC 1.27mm- 24pin
IDC 1.27mm- 26pin

IDC 1.27mm- 26pin

IDC Socket

26

18000

PDF IDC 1.27mm- 26pin
IDC 2.54mm- 26pin

IDC 2.54mm- 26pin

IDC Socket

26

3500

PDF IDC 2.54mm- 26pin
IDC 2.00 mm- 26pin

IDC 2.00 mm- 26pin

IDC Socket

26

16000

PDF IDC 2.00 mm- 26pin
IDC 2.00 mm- 30pin

IDC 2.00 mm- 30pin

IDC Socket

30

23000

PDF IDC 2.00 mm- 30pin
IDC 2.54mm- 30pin

IDC 2.54mm- 30pin

IDC Socket

30

5000

PDF IDC 2.54mm- 30pin
IDC 1.27mm- 30pin

IDC 1.27mm- 30pin

IDC Socket

30

30000

PDF IDC 1.27mm- 30pin
IDC 1.27mm- 34pin

IDC 1.27mm- 34pin

IDC Socket

34

35000

PDF IDC 1.27mm- 34pin
IDC 2.54mm- 34pin

IDC 2.54mm- 34pin

IDC Socket

34

5500

PDF IDC 2.54mm- 34pin
IDC 2.00 mm- 34pin

IDC 2.00 mm- 34pin

IDC Socket

34

25000

PDF IDC 2.00 mm- 34pin
IDC 2.00 mm- 40pin

IDC 2.00 mm- 40pin

IDC Socket

40

14000

PDF IDC 2.00 mm- 40pin
IDC 2.54mm- 40pin

IDC 2.54mm- 40pin

IDC Socket

40

5500

PDF IDC 2.54mm- 40pin
IDC 1.27mm- 40pin

IDC 1.27mm- 40pin

IDC Socket

40

21000

PDF IDC 1.27mm- 40pin
IDC 1.27mm- 44pin

IDC 1.27mm- 44pin

IDC Socket

44

23500

PDF IDC 1.27mm- 44pin
IDC 2.00 mm- 44pin

IDC 2.00 mm- 44pin

IDC Socket

44

17000

PDF IDC 2.00 mm- 44pin
IDC 2.00 mm- 50pin

IDC 2.00 mm- 50pin

IDC Socket

50

16000

PDF IDC 2.00 mm- 50pin
IDC 2.54mm- 50pin

IDC 2.54mm- 50pin

IDC Socket

50

9000

PDF IDC 2.54mm- 50pin
IDC 1.27mm- 50pin

IDC 1.27mm- 50pin

IDC Socket

50

50000

PDF IDC 1.27mm- 50pin
IDC 2.54mm- 60pin

IDC 2.54mm- 60pin

IDC Socket

60

10000

PDF IDC 2.54mm- 60pin
IDC 2.54mm- 64pin

IDC 2.54mm- 64pin

IDC Socket

64

12000

PDF IDC 2.54mm- 64pin
IDC 2.54mm- 06pin

IDC 2.54mm- 06pin IDC Socket

پین : 6
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 08pin

IDC 2.54mm- 08pin IDC Socket

پین : 8
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 08pin

IDC 1.27mm- 08pin IDC Socket

پین : 08
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 10pin

IDC 1.27mm- 10pin IDC Socket

پین : 10
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 10pin

IDC 2.54mm- 10pin IDC Socket

پین : 10
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 10pin

IDC 2.00 mm- 10pin IDC Socket

پین : 10
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 12pin

IDC 2.54mm- 12pin IDC Socket

پین : 12
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 12pin

IDC 1.27mm- 12pin IDC Socket

پین : 12
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 14pin

IDC 1.27mm- 14pin IDC Socket

پین : 14
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 14pin

IDC 2.54mm- 14pin IDC Socket

پین : 14
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 14pin

IDC 2.00 mm- 14pin IDC Socket

پین : 14
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 16pin

IDC 2.00 mm- 16pin IDC Socket

پین : 16
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 16pin

IDC 2.54mm- 16pin IDC Socket

پین : 16
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 16pin

IDC 1.27mm- 16pin IDC Socket

پین : 16
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 18pin

IDC 2.54mm- 18pin IDC Socket

پین : 18
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 18pin

IDC 2.00 mm- 18pin IDC Socket

پین : 18
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 20pin

IDC 1.27mm- 20pin IDC Socket

پین : 20
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 20pin

IDC 2.54mm- 20pin IDC Socket

پین : 20
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 20pin

IDC 2.00 mm- 20pin IDC Socket

پین : 20
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 24pin

IDC 2.54mm- 24pin IDC Socket

پین : 24
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 24pin

IDC 1.27mm- 24pin IDC Socket

پین : 24
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 26pin

IDC 1.27mm- 26pin IDC Socket

پین : 26
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 26pin

IDC 2.54mm- 26pin IDC Socket

پین : 26
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 26pin

IDC 2.00 mm- 26pin IDC Socket

پین : 26
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 30pin

IDC 2.00 mm- 30pin IDC Socket

پین : 30
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 30pin

IDC 2.54mm- 30pin IDC Socket

پین : 30
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 30pin

IDC 1.27mm- 30pin IDC Socket

پین : 30
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 34pin

IDC 1.27mm- 34pin IDC Socket

پین : 34
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 34pin

IDC 2.54mm- 34pin IDC Socket

پین : 34
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 34pin

IDC 2.00 mm- 34pin IDC Socket

پین : 34
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 40pin

IDC 2.00 mm- 40pin IDC Socket

پین : 40
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 40pin

IDC 2.54mm- 40pin IDC Socket

پین : 40
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 40pin

IDC 1.27mm- 40pin IDC Socket

پین : 40
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 44pin

IDC 1.27mm- 44pin IDC Socket

پین : 44
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 44pin

IDC 2.00 mm- 44pin IDC Socket

پین : 44
نقشه فنی:
IDC 2.00 mm- 50pin

IDC 2.00 mm- 50pin IDC Socket

پین : 50
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 50pin

IDC 2.54mm- 50pin IDC Socket

پین : 50
نقشه فنی:
IDC 1.27mm- 50pin

IDC 1.27mm- 50pin IDC Socket

پین : 50
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 60pin

IDC 2.54mm- 60pin IDC Socket

پین : 60
نقشه فنی:
IDC 2.54mm- 64pin

IDC 2.54mm- 64pin IDC Socket

پین : 64
نقشه فنی:
×