آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور مخابراتی - 2510 terminal

پین کانکتور مخابراتی - 2510 terminal

2510-T-Y

1

250

PDF پین کانکتور مخابراتی - 2510 terminal
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین نر صاف نخودی

2510-2A 2.54MM

2

400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر نر رایت 2 پین نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر نر رایت 2 پین نخودی

2510-2AW 2.54MM

2

400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر نر رایت 2 پین نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین مادگی نخودی

2510-2Y 2.54MM

2

220

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 2 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر صاف نخودی

2510-3A 2.54MM

3

600

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر رایت نخودی

2510-3AW 2.54MM

3

600

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 3 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54میلیمتر 3 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54میلیمتر 3 پین مادگی نخودی

2510-3Y 2.54MM

3

330

PDF کانکتور مخابراتی 2.54میلیمتر 3 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر صاف نخودی

2510-4A 2.54MM

4

800

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر رایت نخودی

2510-4AW 2.54MM

4

800

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین مادگی نخودی

2510-4Y 2.54MM

4

440

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 4 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر صاف نخودی

2510-5A 2.54MM

5

1000

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر رایت نخودی

2510-5AW 2.54MM

5

1000

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین مادگی نخودی

2510-5Y 2.54MM

5

550

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 5 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر صاف نخودی

2510-6A 2.54MM

6

1200

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر رایت نخودی

2510-6AW 2.54MM

6

1200

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین مادگی نخودی

2510-6Y 2.54MM

6

660

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 6 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر صاف نخودی

2510-7A 2.54MM

7

1400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر رایت نخودی

2510-7AW 2.54MM

7

1400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین مادگی نخودی

2510-7Y 2.54MM

7

770

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 7 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر صاف نخودی

2510-8A 2.54MM

8

1600

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر رایت نخودی

2510-8AW 2.54MM

8

1600

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین مادگی نخودی

2510-8Y 2.54MM

8

880

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 8 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر صاف نخودی

2510-9A 2.54MM

9

1800

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر رایت نخودی

2510-9AW 2.54MM

9

1800

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین مادگی نخودی

2510-9Y 2.54MM

9

990

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 9 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر صاف نخودی

2510-10A 2.54MM

10

2000

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر رایت نخودی

2510-10AW 2.54MM

10

2000

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین مادگی نخودی

2510-10Y 2.54MM

10

1100

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 10 پین مادگی نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر صاف نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر صاف نخودی

2510-12A 2.54MM

12

2400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر صاف نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر رایت نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر رایت نخودی

2510-12AW 2.54MM

12

2400

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین نر رایت نخودی
کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین مادگی نخودی

2510-12Y 2.54MM

12

1320

PDF کانکتور مخابراتی 2.54 میلیمتر 12 پین مادگی نخودی

کانکتور مخابراتی Wire to Board Pitch 2.54 mm 2510 Series

کانکتور الکترونیک Wire to Board Pitch 2.54 mm 2510 Series کانکتور مخابراتی Wire to Board Pitch 2.54 mm 2510 Series یک وسیله‌ی اتصال الکتریکی است که برای اتصال کابل‌ها یا وایرهای الکتریکی به بردهای الکترونیکی استفاده می‌شود و یکی از محصولات برجسته در زمینه الکترونیک می‌باشد. با داشتن ویژگی‌های فنی برجسته و کیفیت ساخت بالا، این محصول به شما امکان می‌دهد تا در پروژه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی خود از اتصالات مطمئن و قابل اعتماد بهره‌برید.

مشخصات فنی

 • Pitch (فاصله بین پین‌ها): 2.54 میلی‌متر
 • نوع اتصال: Wire to Board (سیم به برد)
 • نوع پوشش: طلایی یا قلعی
 • مقاومت الکتریکی: حداقل 100 مگا اهم
 • دمای کارکرد: -40 تا +105 درجه سانتی‌گراد
 • استانداردهای کیفیت: RoHS، UL، CE
 • نوع: سیم به برد
 • کاربرد: قدرت
 • جنسیت مذکر مونث
 • نام محصول: کانکتور A2543 2510
 • گام: 2.54 میلی متر
 • جنس: PA66 و قلع برنجی
 • قطب: 2-16P
 • ردیف: یک ردیف و دو ردیف
 • رنگ سفید
 • محصولات اصلی: کانکتور، ترمینال، کانکتور PCB
 • زمان سرب: کالاهای موجود در 1 روز، سفارشی 3 روز

کاربرد محصول در برد الکترونیکی مختلف و در صنایع مختلف

کانکتور Wire to Board Pitch 2.54 mm 2510 Series به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در انواع بردهای الکترونیکی و صنایع مختلف به کار می‌رود. این محصول در زمینه‌های زیر کاربرد دارد:
 • بردهای الکترونیکی: از جمله بردهای مدار چاپی (PCB)، بردهای کنترلی، بردهای مخابراتی و صنعتی.
 • صنایع الکترونیکی: شامل تولید انواع دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه، رایانه‌ها، دستگاه‌های پزشکی و ...
 • مهندسی الکترونیک: برای اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر و به بردهای الکترونیکی در پروژه‌های طراحی و توسعه.
 • تعمیرکاران الکترونیک: جهت تعمیر و تعویض کانکتورهای خراب در دستگاه‌های الکترونیکی مختلف.
 • دانشجویان الکترونیک: برای آموزش و تجربه در زمینه اتصالات الکتریکی در پروژه‌ها و آزمایشگاه‌های الکترونیکی.

مزایا و معایب محصول

 • مزیت 1: اتصال سریع و مطمئن
 • مزیت 2: مقاومت در برابر ارتعاشات و شوک‌ها
 • مزیت 3: امکان تعمیر و تعویض آسان
 • عیب 1: محدودیت در تعداد پین‌ها
 • عیب 2: نیاز به دقت در نصب و اتصال
 

قابلیت‌ها و ویژگی‌ها

 • قابلیت 1: پاسخگویی به نیازهای بردهای الکترونیکی
 • قابلیت 2: دسترسی به پین‌های مختلف
 • قابلیت 3: مقاومت در برابر تغییرات دما
 • ویژگی 1: طراحی با کیفیت و دقیق
 • ویژگی 2: مواد با کیفیت و مقاوم
 • ویژگی 3: سازگاری با استانداردهای الکترونیک

سوالات متداول

تمامی مشخصات کانکتورهای wire to board pitch 2.54 mm 2510 series را از کجا می‌توانم تهیه کنم؟
شما می‌توانید مشخصات کامل کانکتورهای wire to board pitch 2.54 mm 2510 series را از آسا الکترونیک، دارنده نمایندگی انحصاری تمامی کارخانجات تولید کانکتور الکترونیکی در ایران، به دست آورید. آنها ممکن است اطلاعات فنی دقیق و کاتالوگ‌های محصولات را برای شما فراهم کنند تا به راحتی انتخاب و خرید کنید.

چه تفاوت‌هایی بین کانکتور wire to board و دیگر انواع کانکتورها وجود دارد؟
کانکتور wire to board به عنوان یک نوع اتصال الکتریکی برای اتصال سیم‌های الکتریکی به برد الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع کانکتور معمولاً جزء کانکتورهای انتهایی (کانکتورهایی که یک سر به سیم دارند و دیگر سر به برد متصل می‌شود) محسوب می‌شود. تفاوت اصلی آن با دیگر انواع کانکتورها این است که واحد انتقال داده (سیم) به برد الکترونیکی متصل می‌شود.

مخاطبان اصلی کانکتور wire to board pitch 2.54 mm 2510 series چه کسانی هستند؟
مخاطبان اصلی این کانکتورها عبارتند از:
 • مهندسین الکترونیک که نیاز به اتصالات دقیق و مطمئن دارند.
 • طراحان بردهای الکترونیکی که باید اتصالات بردها را به یکدیگر ایجاد کنند.
 • مهندسان تولید معکوس که در تعمیر و تغییرات بر روی تجهیزات الکترونیکی مشغول هستند.
 • تعمیرکاران الکترونیک که نیاز به تعویض کانکتورها در تجهیزات معیوب دارند.
 • دانشجویان الکترونیک که در فرآیند آموزشی و آزمایشگاهی به این کانکتورها نیاز دارند.

×