آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 12 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 12 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 12mm

02

27000

PDF کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 12 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 12 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 12 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 12mm

03

29000

PDF کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 12 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 12 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 12 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 12mm

04

32000

PDF کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 12 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 12 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 12 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 12mm

05

35000

PDF کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 12 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 12 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 12 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 12mm

06

38000

PDF کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 12 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 12 میلی متر
پین : 06
نقشه فنی:
×