آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Phl 2.54mm- 10 ST

Phl 2.54mm- 10 ST

باکس هدر قفلدار

10

5000

PDF Phl 2.54mm- 10 ST
Phl 2.54mm- 10 RA

Phl 2.54mm- 10 RA

باکس هدر قفلدار

10

5000

PDF Phl 2.54mm- 10 RA
Phl 2.54mm- 14 ST

Phl 2.54mm- 14 ST

باکس هدر قفلدار

14

6000

PDF Phl 2.54mm- 14 ST
Phl 2.54mm- 14 RA

Phl 2.54mm- 14 RA

باکس هدر قفلدار

14

6000

PDF Phl 2.54mm- 14 RA
Phl 2.54mm- 16 ST

Phl 2.54mm- 16 ST

باکس هدر قفلدار

16

6000

PDF Phl 2.54mm- 16 ST
Phl 2.54mm- 16 RA

Phl 2.54mm- 16 RA

باکس هدر قفلدار

16

5500

PDF Phl 2.54mm- 16 RA
Phl 2.54mm- 20 ST

Phl 2.54mm- 20 ST

باکس هدر قفلدار

20

5300

PDF Phl 2.54mm- 20 ST
Phl 2.54mm- 20 RA

Phl 2.54mm- 20 RA

باکس هدر قفلدار

20

7500

PDF Phl 2.54mm- 20 RA
Phl 2.54mm- 26 ST

Phl 2.54mm- 26 ST

باکس هدر قفلدار

26

7500

PDF Phl 2.54mm- 26 ST
Phl 2.54mm- 26 RA

Phl 2.54mm- 26 RA

باکس هدر قفلدار

26

7500

PDF Phl 2.54mm- 26 RA
Phl 2.54mm- 30 ST

Phl 2.54mm- 30 ST

باکس هدر قفلدار

30

8000

PDF Phl 2.54mm- 30 ST
Phl 2.54mm- 30 RA

Phl 2.54mm- 30 RA

باکس هدر قفلدار

30

8000

PDF Phl 2.54mm- 30 RA
Phl 2.54mm- 34 ST

Phl 2.54mm- 34 ST

باکس هدر قفلدار

34

10000

PDF Phl 2.54mm- 34 ST
Phl 2.54mm- 34 RA

Phl 2.54mm- 34 RA

باکس هدر قفلدار

34

12000

PDF Phl 2.54mm- 34 RA
Phl 2.54mm- 40 ST

Phl 2.54mm- 40 ST

باکس هدر قفلدار

40

9500

PDF Phl 2.54mm- 40 ST
Phl 2.54mm- 40 RA

Phl 2.54mm- 40 RA

باکس هدر قفلدار

40

9500

PDF Phl 2.54mm- 40 RA
Phl 2.54mm- 50 ST

Phl 2.54mm- 50 ST

باکس هدر قفلدار

50

3967

PDF Phl 2.54mm- 50 ST
Phl 2.54mm- 50 RA

Phl 2.54mm- 50 RA

باکس هدر قفلدار

50

4761

PDF Phl 2.54mm- 50 RA
Phl 2.54mm- 60 ST

Phl 2.54mm- 60 ST

باکس هدر قفلدار

60

5290

PDF Phl 2.54mm- 60 ST
Phl 2.54mm- 60 RA

Phl 2.54mm- 60 RA

باکس هدر قفلدار

60

6348

PDF Phl 2.54mm- 60 RA
Phl 2.54mm- 64 ST

Phl 2.54mm- 64 ST

باکس هدر قفلدار

64

6612

PDF Phl 2.54mm- 64 ST
Phl 2.54mm- 64 RA

Phl 2.54mm- 64 RA

باکس هدر قفلدار

64

6877

PDF Phl 2.54mm- 64 RA
Phl 2.54mm- 10 ST

Phl 2.54mm- 10 ST باکس هدر قفلدار

پین : 10
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 10 RA

Phl 2.54mm- 10 RA باکس هدر قفلدار

پین : 10
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 14 ST

Phl 2.54mm- 14 ST باکس هدر قفلدار

پین : 14
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 14 RA

Phl 2.54mm- 14 RA باکس هدر قفلدار

پین : 14
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 16 ST

Phl 2.54mm- 16 ST باکس هدر قفلدار

پین : 16
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 16 RA

Phl 2.54mm- 16 RA باکس هدر قفلدار

پین : 16
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 20 ST

Phl 2.54mm- 20 ST باکس هدر قفلدار

پین : 20
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 20 RA

Phl 2.54mm- 20 RA باکس هدر قفلدار

پین : 20
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 26 ST

Phl 2.54mm- 26 ST باکس هدر قفلدار

پین : 26
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 26 RA

Phl 2.54mm- 26 RA باکس هدر قفلدار

پین : 26
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 30 ST

Phl 2.54mm- 30 ST باکس هدر قفلدار

پین : 30
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 30 RA

Phl 2.54mm- 30 RA باکس هدر قفلدار

پین : 30
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 34 ST

Phl 2.54mm- 34 ST باکس هدر قفلدار

پین : 34
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 34 RA

Phl 2.54mm- 34 RA باکس هدر قفلدار

پین : 34
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 40 ST

Phl 2.54mm- 40 ST باکس هدر قفلدار

پین : 40
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 40 RA

Phl 2.54mm- 40 RA باکس هدر قفلدار

پین : 40
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 50 ST

Phl 2.54mm- 50 ST باکس هدر قفلدار

پین : 50
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 50 RA

Phl 2.54mm- 50 RA باکس هدر قفلدار

پین : 50
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 60 ST

Phl 2.54mm- 60 ST باکس هدر قفلدار

پین : 60
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 60 RA

Phl 2.54mm- 60 RA باکس هدر قفلدار

پین : 60
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 64 ST

Phl 2.54mm- 64 ST باکس هدر قفلدار

پین : 64
نقشه فنی:
Phl 2.54mm- 64 RA

Phl 2.54mm- 64 RA باکس هدر قفلدار

پین : 64
نقشه فنی:
×