آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 16 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 16MM

2

25000

کانکتور گرد فلزی پنلی 2 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 16 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 16MM

3

28000

کانکتور گرد فلزی پنلی 3 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 16 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 16MM

4

31000

کانکتور گرد فلزی پنلی 4 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 16 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 16MM

5

34000

کانکتور گرد فلزی پنلی 5 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 16 میلی متر

کانکتور پنلی قطر 16MM

6

30000

کانکتور گرد فلزی پنلی 6 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی پنلی 8 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی پنلی 8 پین 16 میلی متر

کانکتور فلزی قطر 16mm

8

40000

کانکتور گرد فلزی پنلی 8 پین 16 میلی متر
×