آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار)

With 20cm wire

02

4000

PDF ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار)

With 20cm wire

03

6000

PDF ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار)

With 20cm wire

04

8000

PDF ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار)

With 20cm wire

05

10000

PDF ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار)

With 20cm wire

06

12000

PDF ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار)

With 20cm wire

07

14000

PDF ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار)

With 20cm wire

08

16000

PDF ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار)

With 20cm wire

09

18000

PDF ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار)

With 20cm wire

10

20000

PDF ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار)
ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار)

ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار)

With 20cm wire

12

24000

PDF ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار)
×