آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
	Right Plug Type High Power

Right Plug Type High Power

DMR-XX-XXX-D04

15

PDF 	Right Plug Type High Power
	Vertical Female Type High Power

Vertical Female Type High Power

DFS-XX-XXX-D05

15

PDF 	Vertical Female Type High Power
Din41612 Vertical Female type High power

Din41612 Vertical Female type High power

DFS-XX-X-X-GO-D04

48

PDF Din41612 Vertical Female type High power
Right Plug Type High Power

Right Plug Type High Power

DMR-XX-XXX-D01

48

PDF Right Plug Type High Power
	Vertical Female Type High Power

Vertical Female Type High Power

DFS-XX-XXX-D02

48

PDF 	Vertical Female Type High Power
	Vertical Female Type High Power

Vertical Female Type High Power

DFS-XX-XXX-D03

48

PDF 	Vertical Female Type High Power
	Right Plug Type High Power
پین : 15
نقشه فنی:
	Vertical Female Type High Power
پین : 15
نقشه فنی:
Din41612 Vertical Female type High power
پین : 48
نقشه فنی:
Right Plug Type High Power
پین : 48
نقشه فنی:
	Vertical Female Type High Power
پین : 48
نقشه فنی:
	Vertical Female Type High Power
پین : 48
نقشه فنی:
×