آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور atx ماده

پین کانکتور atx ماده

5557YT

1

400

PDF پین کانکتور atx ماده
پین کانکتور atx نر

پین کانکتور atx نر

5558-T

1

400

PDF پین کانکتور atx نر
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 2 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 2 پین

5559-2Y

2

1200

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 2 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 2 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 2 پین

5569-2A

2

1400

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 2 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 2 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 2 پین

5596-2AW

2

1600

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 2 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2 پین

5557-2Y

2

1000

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 4 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 4 پین

5569-4A

4

2400

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 4 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 4 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 4 پین

5596-2AW

4

2600

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 4 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 4 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 4 پین

5557-4Y

4

1600

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 4 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 4 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 4 پین

5559-4Y

4

2000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 4 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 6 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 6 پین

5559-6Y

6

3000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 6 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 6 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 6 پین

5596-6AW

6

3900

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 6 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 6 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 6 پین

5569-6A

6

3300

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 6 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 6 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 6 پین

5557-6Y

6

2400

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 6 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 8 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 8 پین

5559-8Y

8

4000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 8 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2+6 پین (8 پین)

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2+6 پین (8 پین)

5557-8Y 4.2MM

8

8000

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 2+6 پین (8 پین)
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 8 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 8 پین

5569-8A

8

4400

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 8 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 8 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 8 پین

5596-8AW

8

5200

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 8 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 8 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 8 پین

5557-8Y

8

3200

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 8 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 10 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 10 پین

5569-10A

10

6500

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 10 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 10 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 10 پین

5596-10AW

10

6500

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 10 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 10 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 10 پین

5557-10Y

10

4000

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 10 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 10 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 10 پین

5559-10Y

10

5000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 10 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 12 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 12 پین

5559-12Y

12

6000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 12 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 12 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 12 پین

5569-12A

12

6600

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 12 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 12 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 12 پین

5596-12AW

12

7800

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 12 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 12 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 12 پین

5557-12Y

12

4800

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 12 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 14 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 14 پین

5569-14A

14

7700

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 14 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 14 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 14 پین

5596-14AW

14

9100

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 14 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 14 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 14 پین

5557-14Y

14

5600

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 14 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 14 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 14 پین

5559-14Y

14

7000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 14 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 16 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 16 پین

5559-16Y

16

8000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 16 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 16 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 16 پین

5569-16A

16

8800

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 16 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 16 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 16 پین

5596-16AW

16

10400

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 16 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 16 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 16 پین

5557-16Y

16

6400

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 16 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 18 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 18 پین

5569-18A

18

9900

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 18 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 18 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 18 پین

5596-18AW

18

11700

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 18 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 18 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 18 پین

5557-18Y

18

7200

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 18 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 18 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 18 پین

5559-18Y

18

9000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 18 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 20 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 20 پین

5559-20Y

20

10000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 20 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 20 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 20 پین

5569-20A

20

11000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 20 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 20 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 20 پین

5596-20AW

20

13000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 20 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 20 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 20 پین

5557-20Y

20

8000

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 20 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 22 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 22 پین

5569-22A

22

12100

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 22 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 22 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 22 پین

5596-22AW

22

14300

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 22 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 22 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 22 پین

5557-22Y

22

8800

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 22 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 22 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 22 پین

5559-22Y

22

11000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 22 پین
سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 24 پین

سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 24 پین

5559-24Y

24

12000

PDF سوکت atx 4.2 mm نر بین راهی مولکسی 24 پین
سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 24 پین

سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 24 پین

5569-24A

24

13200

PDF سوکت atx 4.2 mm نر صاف مولکسی 24 پین
سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 24 پین

سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 24 پین

5596-24AW

24

15600

PDF سوکت atx 4.2 mm نر رایت مولکسی 24 پین
سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 24 پین

سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 24 پین

5557-24Y

24

9600

PDF سوکت atx 4.2 mm مادگی مولکسی 24 پین

معرفی محصول: کانکتور C4201&C4202 , 5557&5559 با فاصله ۴.۲ میلی‌متر

کانکتور C4201&C4202 با فاصله پین‌های ۴.۲ میلی‌متر، به عنوان جایگزینی برای کانکتورهای MOLEX MINI-FIT طراحی شده است. این کانکتور عمدتاً برای اتصالات سیم به سیم استفاده می‌شود و در بازار جهانی پرکاربرد است.

مشخصات فنی و ویژگی‌های محصول

  • نوع اتصال: سیم به سیم
  • کاربرد: برق
  • جنسیت: نر و ماده
  • ماده: پلی‌آمید 66 و برنج با روکش قلع
  • تعداد پین ها: ۲ تا ۱۲ پین
  • رنگ: معمولاً طیف‌های سفید
  • رتبه جریان: تا ۹ آمپر
  • رتبه ولتاژ: تا ۳۰۰ ولت
  • دامنه دمایی: -۲۵°C تا +۸۵°C

کاربردها

این کانکتور در دستگاه‌های خانگی، دوچرخه‌های برقی، خانه‌های هوشمند، تجهیزات امنیتی، دستگاه‌های پزشکی و بسیاری دیگر از تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شود. کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد به ویژه جایی که نیاز به اتصالات قابل اعتماد با جریان بالا وجود دارد.

مزایا و امکانات

این کانکتور به دلیل استفاده از مواد با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته، دوام و عملکرد بالایی دارد. همچنین، مقاومت خوبی در برابر تغییرات دما و شرایط سخت محیطی ارائه می‌دهد.


سوالات متداول

چگونه می‌توان از اتصال صحیح کانکتور اطمینان حاصل کرد؟
با استفاده از ابزارهای مناسب برای نصب و رعایت دستورالعمل‌های فنی می‌توان اطمینان حاصل کرد که اتصالات به درستی انجام شده‌اند.

آیا این کانکتور برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مناسب است؟
با توجه به مقاومت عایقی بالا و استفاده از مواد مقاوم در برابر رطوبت، این کانکتور برای استفاده در چنین شرایطی مناسب است.

مقاومت مکانیکی این کانکتور در برابر ضربه چقدر است؟
این کانکتور با استفاده از مواد پلی‌آمید 66 و برنج با روکش قلع، مقاومت خوبی در برابر ضربه دارد که برای کاربردهای صنعتی مناسب است.

چگونه می‌توان مقاومت عایقی این کانکتور را تست کرد؟
مقاومت عایقی کانکتورها معمولاً با استفاده از دستگاه‌های تست مقاومت عایقی که ولتاژ بالایی به کانکتور اعمال می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود. این کانکتور با مقاومت بیش از ۱۰۰۰ مگا اهم، عملکرد عایقی خوبی ارائه می‌دهد.

این کانکتور چگونه در برابر تغییرات دمایی مقاومت می‌کند؟
با دامنه دمایی از -۲۵ درجه سانتیگراد تا +۸۵ درجه سانتیگراد، این کانکتور برای استفاده در محیط‌هایی با تغییرات دمایی شدید مناسب است. استفاده از مواد مقاوم در برابر دما اطمینان می‌دهد که کانکتور در برابر گرما یا سرمای شدید مقاوم باشد.


برای تأمین کانکتورهای با کیفیت بالا و اطمینان از کارایی دستگاه‌های الکترونیکی شما، آسا الکترونیک به عنوان نماینده‌ی انحصاری و واردکننده‌ی این محصولات، آماده‌ی ارائه‌ی مشاوره‌ی فنی و خدمات پس از فروش است. با ما تماس بگیرید تا با بهترین قیمت‌ها و خدمات، نیازهای خود را به بهترین شکل ممکن برآورده سازید.×