آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور پاور قفلدار 3.96 میلیمتر

پین کانکتور پاور قفلدار 3.96 میلیمتر

پین کانکتور پاور قفلدار

400

PDF پین کانکتور پاور قفلدار 3.96 میلیمتر
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

2

660

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

2

800

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

2

300

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

3

990

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

3

1200

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

3

450

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2)

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2)

کانکتور پاور قفلدار 3.96 MM

3

990

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2)
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

4

1320

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

4

1600

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

4

600

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

5

1650

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

5

2000

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

5

750

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2 و 4)

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2 و 4)

VH05/03 A

5

1650

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف وسط خالی (بدون پین 2 و 4)
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

6

1980

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

6

2400

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

6

900

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

7

2310

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

7

2800

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

7

1050

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 7 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

8

2640

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

8

3200

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

8

1200

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 8 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

9

2970

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

9

3600

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

9

1350

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 9 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

10

3300

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

10

4000

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

10

1500

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 10 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید

VH11-A

11

4950

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین مادگی سفید

VH11-Y

11

2200

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 11 پین مادگی سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

12

3960

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

12

4800

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین مادگی سفید

پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین مادگی سفید

کانکتور پاور قفلدار 3.96mm

12

1800

PDF پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 12 پین مادگی سفید
پین کانکتور پاور قفلدار 3.96 میلیمتر

پین کانکتور پاور قفلدار 3.96 میلیمتر پین کانکتور پاور قفلدار

پین :
نقشه فنی:
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 2 پین مادگی سفید
پین : 2
نقشه فنی:
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 3 پین مادگی سفید
پین : 3
نقشه فنی:
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 4 پین مادگی سفید
پین : 4
نقشه فنی:
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 5 پین مادگی سفید
پین : 5
نقشه فنی:
پاور قفلدار 3.96 میلیمتر 6 پین مادگی سفید
پین : 6
نقشه فنی:

معرفی کانکتور wire to board pitch 3.96 mm VH series

کانکتورهای سری VH با فاصله 3.96 میلی‌متری بین پین‌ها (Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series) به عنوان یکی از راه‌حل‌های اتصالی مطمئن و کارآمد برای کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سری از کانکتورها برای انتقال جریان‌ها و ولتاژهای بالا طراحی شده‌اند و در محیط‌هایی که نیاز به اتصالات مقاوم و با دوام دارند، بسیار مناسب هستند.

مشخصات فنی

 • فاصله پین (گام): 3.96 میلی‌متر (0.156 اینچ)
 • تعداد پین‌ها: از 2 پین تا 15 پین در دسترس است.
 • نوع اتصال: Wire to Board (سیم به برد)
 • رتبه جریان: حداکثر 10 آمپر
 • رتبه ولتاژ: تا 250 ولت AC/DC
 • تحمل ولتاژ: 1500 ولت AC به مدت یک دقیقه
 • مقاومت عایقی: حداقل 1000MΩ
 • مقاومت تماسی: حداکثر 10mΩ
 • دمای عملیاتی: از -25 درجه سانتی‌گراد تا +85 درجه سانتی‌گراد
 • مواد کانکتور: بدنه آن، پلاستیک با کیفیت بالا (معمولاً نایلون 66) که مقاوم در برابر حرارت و شعله است و جنس پین‌ها از برنج با روکش قلع یا طلا است که برای بهبود قابلیت هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی کاربرد دارد.
 • مکانیزم قفل: دارای مکانیزم قفل برای اطمینان از اتصال محکم و جلوگیری از جدا شدن ناخواسته.
 • پیکربندی‌های مختلف: در انواع مختلف از جمله عمودی (vertical) و زاویه‌دار (right-angle) موجود است.

کاربرد محصول

کانکتورهای Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند. این کانکتورها به دلیل طراحی خاص و ویژگی‌های منحصر به فرد، برای ایجاد اتصالات محکم و پایدار بین سیم و برد مدار چاپی بسیار مناسب هستند. به دلیل فاصله 3.96 میلی‌متری بین پین‌ها، این کانکتورها برای کاربردهایی که به جریان و ولتاژ بالاتری نیاز دارند، استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای اصلی آنها عبارتند از:

 • صنایع الکترونیک: در دستگاه‌های الکترونیکی مختلف مانند تلویزیون‌ها، رایانه‌ها، و دستگاه‌های صوتی و تصویری از این کانکتورها برای اتصال بردهای مدار چاپی به سیم‌ها استفاده می‌شود.
 • صنایع خودروسازی: در سیستم‌های الکتریکی خودروها، مانند سیستم‌های روشنایی، سیستم‌های صوتی و دیگر سیستم‌های کنترلی، این کانکتورها برای اتصالات قابل اعتماد و مقاوم در برابر لرزش و حرارت استفاده می‌شوند.
 • صنایع مخابرات: در تجهیزات مخابراتی مانند روترها، سوئیچ‌ها و دیگر دستگاه‌های شبکه، کانکتورهای VH Series برای اتصال بردهای مدار چاپی به سیم‌ها به کار می‌روند.
 • صنایع پزشکی: در تجهیزات پزشکی که نیاز به اتصالات دقیق و مطمئن دارند، این کانکتورها به دلیل مقاومت بالا و پایداری در برابر شرایط مختلف محیطی استفاده می‌شوند.
 • صنایع خودکارسازی: در ماشین‌آلات صنعتی و سیستم‌های خودکارسازی کارخانه‌ها، از این کانکتورها برای اتصالات الکتریکی استفاده می‌شود. این کانکتورها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و لرزش، گزینه‌ای مناسب برای این کاربردها هستند.
 • سیستم‌های انرژی: در سیستم‌های تولید و توزیع انرژی، این کانکتورها به دلیل توانایی حمل جریان و ولتاژ بالا، برای اتصالات الکتریکی استفاده می‌شوند.

به طور کلی، کانکتورهای Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series به دلیل قابلیت اطمینان بالا، پایداری در شرایط محیطی مختلف و توانایی حمل جریان و ولتاژ بالا، در صنایع مختلف کاربرد گسترده‌ای دارند.

مزایا و معایب

مزایا

 • توان بالا: این کانکتورها به دلیل فاصله 3.96 میلی‌متری بین پین‌ها می‌توانند جریان و ولتاژ بالاتری را تحمل کنند، که آنها را برای کاربردهای صنعتی و خودرو مناسب می‌سازد.
 • استحکام و پایداری: طراحی محکم و مقاوم این کانکتورها باعث می‌شود که در برابر لرزش، شوک و شرایط محیطی سخت، عملکرد پایدار و قابل اطمینانی داشته باشند.
 • اتصال مطمئن: این کانکتورها اتصالات محکم و پایداری را فراهم می‌کنند که از قطع شدن ناگهانی جلوگیری می‌کند و برای کاربردهای حساس و بحرانی مناسب است.
 • نصب و استفاده آسان: طراحی این کانکتورها به گونه‌ای است که نصب و استفاده از آنها ساده و سریع باشد، که این موضوع زمان و هزینه نصب را کاهش می‌دهد.
 • تنوع در تعداد پین‌ها: این سری از کانکتورها در تنوعی از تعداد پین‌ها موجود هستند، که به طراحان امکان انتخاب مناسب‌ترین گزینه برای نیازهای خاص خود را می‌دهد.

معایب

 • اندازه بزرگتر: به دلیل فاصله بیشتر بین پین‌ها، این کانکتورها نسبت به کانکتورهای با فاصله پین کمتر، فضای بیشتری را اشغال می‌کنند، که ممکن است در کاربردهای با فضای محدود مشکل‌ساز باشد.
 • قیمت بالاتر: با توجه به توان و مقاومت بالاتر، این کانکتورها معمولاً گران‌تر از کانکتورهای با پین‌های کوچک‌تر هستند، که ممکن است هزینه‌های کلی پروژه را افزایش دهد.
 • محدودیت در کاربردهای با ولتاژ و جریان پایین: این کانکتورها برای کاربردهای با ولتاژ و جریان بالا طراحی شده‌اند و ممکن است برای کاربردهای کم‌مصرف‌تر مناسب نباشند.
 • پیچیدگی بیشتر در تعمیر و نگهداری: به دلیل استحکام و طراحی پیچیده‌تر، تعمیر و نگهداری این کانکتورها ممکن است نیاز به تخصص و ابزارهای خاص داشته باشد، که می‌تواند زمان و هزینه تعمیرات را افزایش دهد.

سخن پایانی

کانکتورهای Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series با توجه به مزایای برجسته‌ای که ارائه می‌دهند، برای کاربردهایی که نیاز به تحمل جریان و ولتاژ بالا دارند، بسیار مناسب هستند. اما در کاربردهای با فضای محدود و نیاز به ولتاژ و جریان پایین، ممکن است گزینه‌های بهتری وجود داشته باشد. بنابراین، انتخاب این کانکتورها باید بر اساس نیازهای خاص هر پروژه انجام شود تا بهترین بهره‌وری و عملکرد حاصل شود.


سوالات متداول

آیا کانکتورهای Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series مناسب برای کاربردهای صنعتی با شرایط محیطی سخت هستند؟
بله، کانکتورهای این سری به دلیل مقاومت بالا در برابر دماهای مختلف (-40℃ تا +105℃) و ویژگی‌های مقاومت عایقی مناسب، برای صنایعی نظیر خودروسازی، صنعتی، و دستگاه‌های پزشکی که نیاز به عملکرد قابل اعتماد در شرایط سخت دارند، مناسب هستند.

آیا کانکتورهای VH Series مناسب برای اتصالات پیچیده و با ارتباطات بالا مانند اتصالات شبکه‌ای یا سیستم‌های RAID هستند؟

بله، کانکتورهای VH Series با توجه به ساختار 3.96mm Pitch و امکان پشتیبانی از جریان‌های بالا (معمولاً تا 10 آمپر) و ولتاژ‌های معقول، برای اتصالات پیچیده و با ارتباطات بالا ایده‌آل هستند. این امکان را فراهم می‌کنند که به طور همزمان ارتباطات داده و تغذیه برق را به صورت موثر انجام دهند.

آیا کانکتورهای Wire to Board Pitch 3.96mm VH Series قابلیت قفل کردن دارند؟
بله، برخی از مدل‌های این سری دارای مکانیزم‌های قفل کننده هستند که از جمله ویژگی‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. این قفل‌ها به کاربر اجازه می‌دهند که اتصال را به صورت مطمئن و استحکام بیشتری ایجاد کنند، مخصوصاً در برابر لرزش‌ها و جابجایی‌های مکانیکی.

آیا کانکتورهای VH Series می‌توانند در محیط‌های با رطوبت و رویش گرمایی کار کنند؟

بله، کانکتورهای VH Series با استفاده از مواد مقاوم در برابر رطوبت و عوامل محیطی دیگر، می‌توانند در محیط‌های با رطوبت نسبی بالا و شرایط با رویش گرمایی مناسب عمل کنند. این ویژگی‌ها برای برنامه‌هایی که نیاز به عملکرد پایدار در شرایط مختلف محیطی دارند، بسیار حیاتی است.

آیا کانکتورهای VH Series می‌توانند به طور موثر با کانکتورهای دیگر سازگار شوند؟
بله، کانکتورهای VH Series با استفاده از استانداردهای مختلف و طراحی‌های متنوع، می‌توانند به طور موثر با کانکتورهای دیگر سازگار شوند. این امکان را فراهم می‌کنند که به راحتی به انواع مختلف دستگاه‌ها و تجهیزات متصل شوند.×