آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB Hoods-Metall 9pin

D-SUB Hoods-Metall 9pin

9 Pin Dual Row & 15 pin three Row

9

30000

PDF D-SUB Hoods-Metall 9pin
D-SUB Hoods-Plastic 9pin

D-SUB Hoods-Plastic 9pin

9 Pin Dual Row & 15 pin three Row

9

4000

PDF D-SUB Hoods-Plastic 9pin
D-SUB Hoods-Plastic 15pin

D-SUB Hoods-Plastic 15pin

26 Pin Three Row & 15 pin two Row

15

6000

PDF D-SUB Hoods-Plastic 15pin
D-SUB Hoods-Metall 15pin

D-SUB Hoods-Metall 15pin

26 Pin Three Row & 15 pin two Row

15

100000

PDF D-SUB Hoods-Metall 15pin
D-SUB Hoods-Metall 25pin

D-SUB Hoods-Metall 25pin

25 Pin Dual Row & 44 pin three Row

25

110000

PDF D-SUB Hoods-Metall 25pin
D-SUB Hoods-Plastic 25pin

D-SUB Hoods-Plastic 25pin

25 Pin Dual Row & 44 pin three Row

25

5000

PDF D-SUB Hoods-Plastic 25pin
D-SUB Hoods-Plastic 37pin

D-SUB Hoods-Plastic 37pin

37 Pin Dual Row & 62 pin three Row

37

7500

PDF D-SUB Hoods-Plastic 37pin
D-SUB Hoods-Metall 37pin

D-SUB Hoods-Metall 37pin

37 Pin Dual Row & 62 pin three Row

37

PDF D-SUB Hoods-Metall 37pin
D-SUB Hoods-Metall 50pin

D-SUB Hoods-Metall 50pin

50 Pin Three Row & 78 pin Four Row

50

PDF D-SUB Hoods-Metall 50pin
D-SUB Hoods-Plastic 50pin

D-SUB Hoods-Plastic 50pin

50 Pin Three Row & 78 pin Four Row

50

22000

PDF D-SUB Hoods-Plastic 50pin
D-SUB Hoods-Metall 9pin

D-SUB Hoods-Metall 9pin 9 Pin Dual Row & 15 pin three Row

پین : 9
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Plastic 9pin

D-SUB Hoods-Plastic 9pin 9 Pin Dual Row & 15 pin three Row

پین : 9
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Plastic 15pin

D-SUB Hoods-Plastic 15pin 26 Pin Three Row & 15 pin two Row

پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Metall 15pin

D-SUB Hoods-Metall 15pin 26 Pin Three Row & 15 pin two Row

پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Metall 25pin

D-SUB Hoods-Metall 25pin 25 Pin Dual Row & 44 pin three Row

پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Plastic 25pin

D-SUB Hoods-Plastic 25pin 25 Pin Dual Row & 44 pin three Row

پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Plastic 37pin

D-SUB Hoods-Plastic 37pin 37 Pin Dual Row & 62 pin three Row

پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Metall 37pin

D-SUB Hoods-Metall 37pin 37 Pin Dual Row & 62 pin three Row

پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Metall 50pin

D-SUB Hoods-Metall 50pin 50 Pin Three Row & 78 pin Four Row

پین : 50
نقشه فنی:
D-SUB Hoods-Plastic 50pin

D-SUB Hoods-Plastic 50pin 50 Pin Three Row & 78 pin Four Row

پین : 50
نقشه فنی:
×