آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
PLCC 20 PIN SMT TYPE

PLCC 20 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP20XX کانکتور

20

PDF PLCC 20 PIN SMT TYPE
PLCC 28 PIN SMT TYPE

PLCC 28 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP28XX کانکتور

28

PDF PLCC 28 PIN SMT TYPE
PLCC 32 PIN SMT TYPE

PLCC 32 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP32XX کانکتور

32

PDF PLCC 32 PIN SMT TYPE
PLCC 44 PIN SMT TYPE

PLCC 44 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP44XX کانکتور

44

PDF PLCC 44 PIN SMT TYPE
PLCC 52 PIN SMT TYPE

PLCC 52 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP52XX کانکتور

52

PDF PLCC 52 PIN SMT TYPE
PLCC 68 PIN SMT TYPE

PLCC 68 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP68XX کانکتور

68

PDF PLCC 68 PIN SMT TYPE
PLCC 84 PIN SMT TYPE

PLCC 84 PIN SMT TYPE

PLCM01-XP84XX کانکتور

84

PDF PLCC 84 PIN SMT TYPE
PLCC 20 PIN SMT TYPE

PLCC 20 PIN SMT TYPE PLCM01-XP20XX کانکتور

پین : 20
نقشه فنی:
PLCC 28 PIN SMT TYPE

PLCC 28 PIN SMT TYPE PLCM01-XP28XX کانکتور

پین : 28
نقشه فنی:
PLCC 32 PIN SMT TYPE

PLCC 32 PIN SMT TYPE PLCM01-XP32XX کانکتور

پین : 32
نقشه فنی:
PLCC 44 PIN SMT TYPE

PLCC 44 PIN SMT TYPE PLCM01-XP44XX کانکتور

پین : 44
نقشه فنی:
PLCC 52 PIN SMT TYPE

PLCC 52 PIN SMT TYPE PLCM01-XP52XX کانکتور

پین : 52
نقشه فنی:
PLCC 68 PIN SMT TYPE

PLCC 68 PIN SMT TYPE PLCM01-XP68XX کانکتور

پین : 68
نقشه فنی:
PLCC 84 PIN SMT TYPE

PLCC 84 PIN SMT TYPE PLCM01-XP84XX کانکتور

پین : 84
نقشه فنی:
×