آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
کانکتور گرد فلزی بین راهی 2 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 2 پین 16 میلی متر

کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

02

28000

کانکتور گرد فلزی بین راهی 2 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی بین راهی 3 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 3 پین 16 میلی متر

کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

03

30000

کانکتور گرد فلزی بین راهی 3 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی بین راهی 4 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 4 پین 16 میلی متر

کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

04

32000

کانکتور گرد فلزی بین راهی 4 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی بین راهی 5 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 5 پین 16 میلی متر

کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

05

34000

کانکتور گرد فلزی بین راهی 5 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی بین راهی 6 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 6 پین 16 میلی متر

کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

06

36000

کانکتور گرد فلزی بین راهی 6 پین 16 میلی متر
کانکتور گرد فلزی بین راهی 2 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 2 پین 16 میلی متر کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

پین : 02
نقشه فنی:
کانکتور گرد فلزی بین راهی 3 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 3 پین 16 میلی متر کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

پین : 03
نقشه فنی:
کانکتور گرد فلزی بین راهی 4 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 4 پین 16 میلی متر کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

پین : 04
نقشه فنی:
کانکتور گرد فلزی بین راهی 5 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 5 پین 16 میلی متر کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

پین : 05
نقشه فنی:
کانکتور گرد فلزی بین راهی 6 پین 16 میلی متر

کانکتور گرد فلزی بین راهی 6 پین 16 میلی متر کانکتور بین راهی قطر 16 میلیمتر

پین : 06
نقشه فنی:
×