آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM 2 WAY

FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM 2 WAY

FH دو سر 30CM

1

2500

FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM 2 WAY
FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM

FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM

FH یک سر 30CM

1

2000

FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM
FH 1.25- 02 female(سیمدار)

FH 1.25- 02 female(سیمدار)

With 20cm wire

2

4000

PDF FH 1.25- 02 female(سیمدار)
FH 1.25- 03 female(سیمدار)

FH 1.25- 03 female(سیمدار)

With 20cm wire

3

6000

PDF FH 1.25- 03 female(سیمدار)
FH 1.25- 04 female(سیمدار)

FH 1.25- 04 female(سیمدار)

With 20cm wire

4

8000

PDF FH 1.25- 04 female(سیمدار)
FH 1.25- 05 female(سیمدار)

FH 1.25- 05 female(سیمدار)

With 20cm wire

5

10000

PDF FH 1.25- 05 female(سیمدار)
FH 1.25- 06 female(سیمدار)

FH 1.25- 06 female(سیمدار)

With 20cm wire

6

12000

PDF FH 1.25- 06 female(سیمدار)
FH 1.25- 07 female(سیمدار)

FH 1.25- 07 female(سیمدار)

With 20cm wire

7

14000

PDF FH 1.25- 07 female(سیمدار)
FH 1.25- 08 female(سیمدار)

FH 1.25- 08 female(سیمدار)

With 30cm wire

8

16000

PDF FH 1.25- 08 female(سیمدار)
FH 1.25- 09 female(سیمدار)

FH 1.25- 09 female(سیمدار)

With 20cm wire

9

18000

PDF FH 1.25- 09 female(سیمدار)
FH 1.25- 10 female(سیمدار)

FH 1.25- 10 female(سیمدار)

With 20cm wire

10

20000

PDF FH 1.25- 10 female(سیمدار)
FH 1.25- 12 female(سیمدار)

FH 1.25- 12 female(سیمدار)

With 20cm wire

12

24000

PDF FH 1.25- 12 female(سیمدار)
FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM

FH WIRE PITCH 1.25MM 30CM FH یک سر 30CM

پین : 1
نقشه فنی:
×