آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB Female 09 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 09 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

09

6000

PDF D-SUB Female 09 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB male 09 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 09 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

09

6000

PDF D-SUB male 09 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB Female 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

15

PDF D-SUB Female 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

15

7000

PDF D-SUB male 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 15 Pin Two Row Right Angel Type

D-SUB Female 15 Pin Two Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

15

7000

PDF D-SUB Female 15 Pin Two Row Right Angel Type
D-SUB male 15 Pin Two Row Right Angel Type

D-SUB male 15 Pin Two Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

15

7000

PDF D-SUB male 15 Pin Two Row Right Angel Type
D-SUB Female 25 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 25 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

25

12000

PDF D-SUB Female 25 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB male 25 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 25 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

25

9000

PDF D-SUB male 25 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB Female 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

26

PDF D-SUB Female 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

26

PDF D-SUB male 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 37 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 37 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

37

PDF D-SUB Female 37 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB male 37 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 37 Pin Dual Row Right Angel Type

دی ساب رایت انگل

37

15000

PDF D-SUB male 37 Pin Dual Row Right Angel Type
D-SUB Female 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

44

PDF D-SUB Female 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

44

PDF D-SUB male 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

50

PDF D-SUB Female 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

50

PDF D-SUB male 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

62

PDF D-SUB Female 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

62

PDF D-SUB male 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

78

PDF D-SUB Female 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD
D-SUB male 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

دی ساب رایت انگل

78

PDF D-SUB male 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD
D-SUB Female 09 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 09 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 09
نقشه فنی:
D-SUB male 09 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 09 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 09
نقشه فنی:
D-SUB Female 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD
پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB male 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 15 Pin Three Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB Female 15 Pin Two Row Right Angel Type

D-SUB Female 15 Pin Two Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB male 15 Pin Two Row Right Angel Type

D-SUB male 15 Pin Two Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB Female 25 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 25 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB male 25 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 25 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB Female 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD
پین : 26
نقشه فنی:
D-SUB male 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 26 Pin Three Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 26
نقشه فنی:
D-SUB Female 37 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB Female 37 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB male 37 Pin Dual Row Right Angel Type

D-SUB male 37 Pin Dual Row Right Angel Type دی ساب رایت انگل

پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB Female 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD
پین : 44
نقشه فنی:
D-SUB male 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 44 Pin Three Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 44
نقشه فنی:
D-SUB Female 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD
پین : 50
نقشه فنی:
D-SUB male 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 50 Pin Three Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 50
نقشه فنی:
D-SUB Female 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD
پین : 62
نقشه فنی:
D-SUB male 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 62 Pin Three Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 62
نقشه فنی:
D-SUB Female 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

D-SUB Female 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 78
نقشه فنی:
D-SUB male 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD

D-SUB male 78 Pin Four Row Right Angel Type-HD دی ساب رایت انگل

پین : 78
نقشه فنی:
×