آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
With wire SM(بین راهی)-2.5mm- 02pin(سیمدار)

With wire SM(بین راهی)-2.5mm- 02pin(سیمدار)

male&female-20+20cm

2

6000

PDF With wire SM(بین راهی)-2.5mm- 02pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 03pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 03pin(سیمدار)

male&female 20+20cm

3

9000

PDF With wire SM-2.5mm- 03pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 04pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 04pin(سیمدار)

male&female-20+20cm

4

12000

PDF With wire SM-2.5mm- 04pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 05pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 05pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

5

15000

PDF With wire SM-2.5mm- 05pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 06pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 06pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

6

18000

PDF With wire SM-2.5mm- 06pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 07pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 07pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

7

PDF With wire SM-2.5mm- 07pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 08pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 08pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

8

PDF With wire SM-2.5mm- 08pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 09pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 09pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

9

PDF With wire SM-2.5mm- 09pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 10pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 10pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

10

PDF With wire SM-2.5mm- 10pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 12pin(سیمدار)

With wire SM-2.5mm- 12pin(سیمدار)

male&female-15+15cm

12

PDF With wire SM-2.5mm- 12pin(سیمدار)
With wire SM-2.5mm- 07pin(سیمدار)
پین : 7
نقشه فنی:
With wire SM-2.5mm- 08pin(سیمدار)
پین : 8
نقشه فنی:
With wire SM-2.5mm- 09pin(سیمدار)
پین : 9
نقشه فنی:
With wire SM-2.5mm- 10pin(سیمدار)
پین : 10
نقشه فنی:
With wire SM-2.5mm- 12pin(سیمدار)
پین : 12
نقشه فنی:
×