آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB 78 Pin Female Four Row Crimp Type
پین :
نقشه فنی:
D-SUB 9 Pin Female Dual Row Crimp Type
پین : 9
نقشه فنی:
D-SUB 9 Pin male Dual Row Crimp Type
پین : 9
نقشه فنی:
D-SUB 15 Pin male Dual Row Crimp Type
پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB 15 Pin Male Three Row Crimp Type
پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB 15 Pin Female Three Row Crimp Type
پین : 15
نقشه فنی:
D-SUB 25 Pin Female Dual Row Crimp Type
پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB 25 Pin male Dual Row Crimp Type
پین : 25
نقشه فنی:
D-SUB 26 Pin Male Three Row Crimp Type
پین : 26
نقشه فنی:
D-SUB 26 Pin Female Three Row Crimp Type
پین : 26
نقشه فنی:
D-SUB 37 Pin male Dual Row Crimp Type
پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB 37 Pin Female Dual Row Crimp Type
پین : 37
نقشه فنی:
D-SUB 44 Pin Female Three Row Crimp Type
پین : 44
نقشه فنی:
D-SUB 44 Pin Male Three Row Crimp Type
پین : 44
نقشه فنی:
D-SUB 50 Pin Female Three Row Crimp Type
پین : 50
نقشه فنی:
D-SUB 50 Pin male Three Row Crimp Type
پین : 50
نقشه فنی:
D-SUB 62 Pin Male Three Row Crimp Type
پین : 62
نقشه فنی:
D-SUB 62 Pin FeMale Three Row Crimp Type
پین : 62
نقشه فنی:
D-SUB 78 Pin male Four Row Crimp Type
پین : 78
نقشه فنی:
D-SUB 104 Pin Female Five Row Crimp Type
پین : 104
نقشه فنی:
D-SUB 104 Pin male Five Row Crimp Type
پین : 104
نقشه فنی:
×