آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
PLCC 28 Pin DIP TYPE

PLCC 28 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP28XX کانکتور

28

PDF PLCC 28 Pin DIP TYPE
PLCC 32 Pin DIP TYPE

PLCC 32 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP32XX کانکتور

32

PDF PLCC 32 Pin DIP TYPE
PLCC 44 Pin DIP TYPE

PLCC 44 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP44XX کانکتور

44

PDF PLCC 44 Pin DIP TYPE
PLCC 52 Pin DIP TYPE

PLCC 52 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP52XX کانکتور

52

PDF PLCC 52 Pin DIP TYPE
PLCC 68 Pin DIP TYPE

PLCC 68 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP68XX کانکتور

68

PDF PLCC 68 Pin DIP TYPE
PLCC 84 Pin DIP TYPE

PLCC 84 Pin DIP TYPE

PLCS02-XP84XX کانکتور

84

PDF PLCC 84 Pin DIP TYPE
PLCC 28 Pin DIP TYPE

PLCC 28 Pin DIP TYPE PLCS02-XP28XX کانکتور

پین : 28
نقشه فنی:
PLCC 32 Pin DIP TYPE

PLCC 32 Pin DIP TYPE PLCS02-XP32XX کانکتور

پین : 32
نقشه فنی:
PLCC 44 Pin DIP TYPE

PLCC 44 Pin DIP TYPE PLCS02-XP44XX کانکتور

پین : 44
نقشه فنی:
PLCC 52 Pin DIP TYPE

PLCC 52 Pin DIP TYPE PLCS02-XP52XX کانکتور

پین : 52
نقشه فنی:
PLCC 68 Pin DIP TYPE

PLCC 68 Pin DIP TYPE PLCS02-XP68XX کانکتور

پین : 68
نقشه فنی:
PLCC 84 Pin DIP TYPE

PLCC 84 Pin DIP TYPE PLCS02-XP84XX کانکتور

پین : 84
نقشه فنی:
×