آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه مادگی PH

پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه مادگی PH

PH-TERMINAL

300

PDF پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه مادگی PH
پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه نری PH

پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه نری PH

PH-terminal

750

PDF پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه نری PH
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر SMD سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر SMD سفید

کانکتورمینیاتوری 2.00mm

2

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر SMD سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر بین راهی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر بین راهی سفید

مینیاتوری نر بین راهی 2.00MM

2

1500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر بین راهی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین مادگی سفید

PH-2Y

2

120

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر صاف سفید

PH-2A

2

220

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر رایت سفید

PH-2AW

2

240

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 2 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر رایت سفید

PH-3AW

3

360

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر صاف سفید

PH-3A

3

330

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین مادگی سفید

PH-3Y

3

180

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر بین راهی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر بین راهی سفید

مینیاتوری نر بین راهی 2.00MM

3

2250

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 3 پین نر بین راهی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر بین راهی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر بین راهی سفید

مینیاتوری نر بین راهی 2.00MM

4

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر بین راهی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین مادگی سفید

PH-4Y

4

240

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر صاف سفید

PH-4A

4

440

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر رایت سفید

PH-4AW

4

480

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 4 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر رایت سفید

PH-5AW

5

600

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر صاف سفید

PH-5A

5

550

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین مادگی سفید

PH-5Y

5

300

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر بین راهی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر بین راهی سفید

مینیاتوری نر بین راهی 2.00MM

5

3750

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 5 پین نر بین راهی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین مادگی سفید

PH-6Y

6

360

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر صاف سفید

PH-6A

6

660

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر رایت سفید

PH-6AW

6

720

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 6 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر رایت سفید

PH-7AW

7

840

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر صاف سفید

PH-7A

7

770

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین مادگی سفید

PH-7Y

7

420

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 7 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین مادگی سفید

PH-8Y

8

480

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر صاف سفید

PH-8A

8

880

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر رایت سفید

PH-8AW

8

960

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 8 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر رایت سفید

PH-9AW

9

1080

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر صاف سفید

PH-9A

9

990

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین مادگی سفید

PH-9Y

9

540

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 9 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین مادگی سفید

PH-10Y

10

600

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر صاف سفید

PH-10A

10

1100

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر رایت سفید

PH-10AW

10

1200

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 10 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر صاف سفید

PH-11A

11

5500

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین مادگی سفید

PH-11y

11

5500

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر رایت سفید

PH-11AW

11

5500

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 11 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین مادگی سفید

PH-12Y

12

720

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر رایت سفید

PH-12AW

12

1440

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر صاف سفید

PH-12A

12

1320

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه 12 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری یا wire to board pitch 2.00 mm PH series

کانکتورهای سری A2001 یا PH در قلب اتصالات الکترونیکی پیچیده قرار دارند و به عنوان یک جزء ضروری در مهندسی الکترونیک و طراحی مدار شناخته می‌شوند. با پیچ 2.0mm، این کانکتورها از دقت بالایی در اتصالات برخوردار هستند و برای استفاده در فضاهای محدود با تراکم بالای قطعات طراحی شده‌اند. این کانکتورها با دقت فنی بالا طراحی شده‌اند تا در شرایط محیطی متفاوت و با توجه به نیازهای خاص هر پروژه عملکرد قابل اعتمادی ارائه دهند. نوآوری در طراحی این سری، از جمله مکانیسم قفل ظریف و تنوع در گزینه‌های مونتاژ، اطمینان حاصل می‌کند که هر اتصالی با امنیت و دقت بی‌نظیر انجام شود.

مشخصات فنی و ویژگی‌های محصول

 • فاصله بین پین‌ها (گام): 2.0mm
 • تعداد پین ها: محدوده از 2 تا 16 پین
 • جریان نامی: 2.0 آمپر (برای سیم‌های با AWG #24 تا #28)
 • ولتاژ نامی: 100V AC/DC
 • مقاومت تماس: کمتر از یا مساوی 10mΩ
 • مقاومت عایق: بیش از یا مساوی 1000mΩ
 • تحمل ولتاژ: 800V AC/دقیقه
 • دمای کاری: از -25 درجه سانتیگراد تا +105 درجه سانتیگراد
 • سازگاری با کانکتورهای سری JST PH & PHR
 • مواد استفاده شده: PA66 و برنج با روکش قلع برای تماس‌ها
 • رنگ: معمولاً سفید و در صورت سفارش قابل تامین با رنگ مورد نظر
 • نوع اتصال: سیم به برد (Wire to Board)

کاربردهای محصول

 • لوازم خانگی: از این کانکتورها برای اتصال اجزای الکتریکی در دستگاه‌های خانگی استفاده می‌شود.
 • تجهیزات پزشکی و بهداشتی: اطمینان از اتصالات قابل اعتماد در دستگاه‌های پزشکی که نیازمند دقت بالا و عملکرد بی‌وقفه هستند.
 • سیستم‌های ارتباطی و امنیتی: برای برقراری اتصالات مطمئن در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و تجهیزات ارتباطی.
 • صنعت خودرو: استفاده در سیستم‌های الکترونیکی خودرو، از جمله واحدهای کنترل و سیستم‌های ناوبری.
 • تکنولوژی اطلاعات و بردهای مدار چاپی (PCBA): کانکتورهای این سری برای اتصال قطعات الکترونیکی در PCBA‌ها و دیگر موارد مشابه طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب

مزایا

 • کمپکت و فضاسازی کم: با گام 2.0mm، این کانکتورها برای استفاده در فضاهای کوچک و با تراکم بالای قطعات ایده‌آل هستند.
 • انعطاف‌پذیری در طراحی: تنوع در تعداد پین ها (از 2 تا 16 پین) به طراحان امکان می‌دهد تا برای نیازهای مختلف، گزینه‌های مناسبی را انتخاب کنند.
 • سازگاری: این کانکتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با سری کانکتورهای JST PH & PHR سازگار هستند، این امر جایگزینی یا توسعه سیستم‌های موجود را آسان‌تر می‌کند.
 • مقاومت عالی در برابر تداخلات الکترومغناطیسی: به واسطه طراحی محکم و استفاده از مواد با کیفیت، این کانکتورها در برابر تداخلات الکترومغناطیسی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند.
 • نصب و راه‌اندازی آسان: طراحی پرس سر سیم این کانکتورها نصب و اتصال سیم‌ها را آسان و بدون نیاز به ابزارهای خاص می‌کند.


معایب

 • محدودیت در جریان و ولتاژ: اگرچه این کانکتورها برای جریان‌های تا 2.0 آمپر و ولتاژهای تا 100V AC/DC طراحی شده‌اند، ممکن است برای برخی کاربردهایی که نیاز به جریان یا ولتاژ بالاتری دارند، مناسب نباشند.
 • تحمل دمای محدود: با محدوده دمایی از -25 تا +105 درجه سانتی‌گراد، استفاده از این کانکتورها در محیط‌هایی با دمای بسیار بالا یا پایین ممکن است محدود شود.
 • نیاز به دقت در نصب: علی‌رغم نصب آسان، کریمپ کردن نادرست می‌تواند به اتصال ضعیف یا قطعی منجر شود، بنابراین نیاز به دقت و توجه در هنگام نصب وجود دارد.


سوالات متداول فنی

چگونه می‌توان مقاومت تماس در این کانکتورها را اندازه‌گیری یا تخمین زد؟
مقاومت تماس اغلب با استفاده از ابزارهای تست الکتریکی مخصوص و طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده اندازه‌گیری می‌شود. این ارزش باید کمتر از مقادیر تعیین شده توسط سازنده باشد تا عملکرد صحیح کانکتور تضمین شود.

آیا امکان استفاده از این کانکتورها در محیط‌های رطوبتی وجود دارد؟

کانکتورها برای محیط‌های خاص با رطوبت بالا طراحی شده‌اند، اما باید دارای محافظت مناسب برای جلوگیری از نفوذ آب باشند. استفاده از کانکتور هایی با درجه حفاظت مناسب (IP) برای این منظور توصیه می‌شود.

چگونه می‌توان سیم‌ها را به این کانکتورها متصل کرد؟

اتصال سیم‌ها به کانکتورها معمولاً از طریق فرایند پرس با ابزار انجام می‌گیرد. دقت در استفاده از ابزارهای پرس مناسب و رعایت دستورالعمل‌های سازنده برای اطمینان از ایجاد اتصالات قوی و مطمئن ضروری است.

آیا این کانکتورها برای استفاده در دماهای بسیار بالا مناسب هستند؟

این کانکتورها برای کار در محدوده دمایی مشخصی طراحی شده‌اند (معمولاً -25 تا +105 درجه سانتیگراد). استفاده از آن‌ها در دماهای خارج از این محدوده ممکن است به کاهش عملکرد یا آسیب دیدگی منجر شود.

چگونه می‌توان از صحت اتصالات در این کانکتورها اطمینان حاصل کرد؟

اطمینان از صحت اتصالات نیازمند بررسی‌های دقیق و تست‌های الکتریکی پس از نصب است. استفاده از ابزارهای تست مناسب و بررسی بصری اتصالات می‌تواند در تضمین اتصالات مطمئن کمک کننده باشد.

آسا الکترونیک به عنوان نماینده و واردکننده پیشرو در زمینه کانکتورها در ایران، آماده ارائه خدمات فروش و مشاوره به مهندسین الکترونیک، طراحان برد و مدیران پروژه است. با تجربه گسترده و دانش فنی ما، اطمینان حاصل کنید که برای هر چالشی در زمینه اتصالات الکترونیکی، راه‌حلی مناسب و با کیفیت را پیدا خواهید کرد. برای استفاده از مشاوره تخصصی و دریافت نمونه‌های محصول، هم اکنون با ما تماس بگیرید.×