آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Dip Plug 10Pin-2.54mm

Dip Plug 10Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

10

10000

PDF Dip Plug 10Pin-2.54mm
Dip Plug 14Pin-2.54mm

Dip Plug 14Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

14

12000

PDF Dip Plug 14Pin-2.54mm
Dip Plug 16Pin-2.54mm

Dip Plug 16Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

16

13000

PDF Dip Plug 16Pin-2.54mm
Dip Plug 20Pin-2.54mm

Dip Plug 20Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

20

15000

PDF Dip Plug 20Pin-2.54mm
Dip Plug 26Pin-2.54mm

Dip Plug 26Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

26

18000

PDF Dip Plug 26Pin-2.54mm
Dip Plug 30Pin-2.54mm

Dip Plug 30Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

30

20000

PDF Dip Plug 30Pin-2.54mm
Dip Plug 34Pin-2.54mm

Dip Plug 34Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

34

22000

PDF Dip Plug 34Pin-2.54mm
Dip Plug 40Pin-2.54mm

Dip Plug 40Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

40

25000

PDF Dip Plug 40Pin-2.54mm
Dip Plug 50Pin-2.54mm

Dip Plug 50Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

40

30000

PDF Dip Plug 50Pin-2.54mm
Dip Plug 60Pin-2.54mm

Dip Plug 60Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

60

35000

PDF Dip Plug 60Pin-2.54mm
Dip Plug 64Pin-2.54mm

Dip Plug 64Pin-2.54mm

آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

64

40000

PDF Dip Plug 64Pin-2.54mm
Dip Plug 10Pin-2.54mm

Dip Plug 10Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 10
نقشه فنی:
Dip Plug 14Pin-2.54mm

Dip Plug 14Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 14
نقشه فنی:
Dip Plug 16Pin-2.54mm

Dip Plug 16Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 16
نقشه فنی:
Dip Plug 20Pin-2.54mm

Dip Plug 20Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 20
نقشه فنی:
Dip Plug 26Pin-2.54mm

Dip Plug 26Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 26
نقشه فنی:
Dip Plug 30Pin-2.54mm

Dip Plug 30Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 30
نقشه فنی:
Dip Plug 34Pin-2.54mm

Dip Plug 34Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 34
نقشه فنی:
Dip Plug 40Pin-2.54mm

Dip Plug 40Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 40
نقشه فنی:
Dip Plug 50Pin-2.54mm

Dip Plug 50Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 40
نقشه فنی:
Dip Plug 60Pin-2.54mm

Dip Plug 60Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 60
نقشه فنی:
Dip Plug 64Pin-2.54mm

Dip Plug 64Pin-2.54mm آی دی سی روبردی(دیل سوکت)

پین : 64
نقشه فنی:
×