آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
دسته سیم پاور

دسته سیم پاور

10 تایی

265000

دسته سیم پاور
کابل 2*3   (ATX 4.2mm)

کابل 2*3 (ATX 4.2mm)

کابل2×3-سیمAWG16- 40CM

6

25000

کابل 2*3   (ATX 4.2mm)
کابل 2*7 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*7 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

جایگزین-بدون قفل-25 cm

14

35000

کابل 2*7 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
کابل 2*8  فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*8 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

جایگزین-بدون قفل-25 cm

16

40000

کابل 2*8  فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
کابل 2*9 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*9 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

25cm-سیم رشته ایی

18

45000

کابل 2*9 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
کابل 2*10 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*10 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

25cm-سیم رشته ایی

20

50000

کابل 2*10 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
کابل 2*12 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*12 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

جایگزین-بدون قفل-25 cm

24

60000

کابل 2*12 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
کابل 2*3   (ATX 4.2mm)

کابل 2*3 (ATX 4.2mm) کابل2×3-سیمAWG16- 40CM

پین : 6
نقشه فنی:
کابل 2*7 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*7 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز جایگزین-بدون قفل-25 cm

پین : 14
نقشه فنی:
کابل 2*8  فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*8 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز جایگزین-بدون قفل-25 cm

پین : 16
نقشه فنی:
کابل 2*12 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

کابل 2*12 فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز جایگزین-بدون قفل-25 cm

پین : 24
نقشه فنی:
×