آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار مادگی HY

پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار مادگی HY

پین کانکتور مینیاتوری قفلدار

500

PDF پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار مادگی HY
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر رایت سفید

HY

2

1000

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

2

1000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

2

1000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 2 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

3

1500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

3

1500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 3 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

4

2000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

4

2400

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

4

2000

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 4 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

5

2500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

5

2500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 5 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

6

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

6

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 6 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

7

3500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

7

3500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 7 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

8

4000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

8

4000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 8 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

9

4500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

9

4500

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 9 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

10

5000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

10

5000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 10 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

12

6000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

12

6000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر تک ردیفه قفلدار 12 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری قفلدار یا wire to board pitch 2.00 mm HY series

البته که مدل های بین راهی هم در بازار های جهانی موجود است ، این محصول SMH200 یا HY به عنوان یک کانکتور wire to board با گام 2.0mm است که در تجهیزات مختلف الکترونیکی مانند تجهیزات ارتباطی، کنترلرها، سیستم‌های امنیتی، خودرویی، مورد استفاده می‌باشد. این کانکتورها به واسطه طراحی متنوع و قابلیت اطمینان بالا در صنایع مختلف کاربرد دارند. این کانکتور از موادی مانند PA66 UL 94V-0 برای بدنه و برنج با پوشش قلع بر روی نیکل برای پین ها ساخته شده است و اعلاوه بر داشتن رتبه‌بندی جریانی 3.0A AC, DC، دارای مقاومت عالی در برابر دما و فشار ولتاژ بالا هستند. از ویژگی‌های بارز این کانکتور می‌توان به محدوده دمایی از -45℃ تا +105℃ و مقاومت عایق بندی حداقل 1000MΩ اشاره کرد.

مشخصات فنی محصول

 • نوع اتصال: کانکتورها برای اتصال سیم به برد طراحی شده‌اند و در انواع اتصال پرس پین به سیم و بارگذاری در پلاستیک ماده همچنین نر های صاف و رایت لحیم شونده روی برد موجود هستند​​.
 • فاصله بین پین‌ها: 2.00 میلی‌متر.
 • تعداد ردیف‌ها: می‌توانند تک‌ردیفه باشند.
 • سایز سیم قابل استفاده : از AWG 28 تا AWG 26، معادل 0.15 میلی‌متر مربع تا 0.25 میلی‌متر مربع​​.
 • نوع مونتاژ بر روی PCB: از طریق سوراخ (TH) و مونتاژ سطحی (SMT)، با گزینه‌های نصب ایستاده (عمودی) و خمیده (افقی)​​.
 • پوشش تماس: پوشش‌های قلع و نیکل و طلا در ضخامت‌های مختلف موجود است، که برخی از آن‌ها استاندارد هستند و برای بسیاری از سری‌ها ارائه می‌شوند​​.
 • ویژگی قفل کردن: این کانکتور به سیستم قفل کردن مجهز شده‌اند که از جدا شدن تصادفی جلوگیری می‌کند.
 • جریان: 3 آمپر (برای سیم‌های با AWG 26 تا 28)
 •  مقاومت عایق بندی: حداقل 1000MΩ

کاربرد محصول

کانکتورهای SMH200 در انواع دستگاه‌ها و صنایع مانند وسایل خانگی، دوچرخه‌های برقی، خانه‌های هوشمند، سیستم‌های امنیتی، دستگاه‌های سلامتی، تجهیزات PCBA، وسایل نقلیه انرژی نو، حمام‌های هوشمند و دیگر بخش‌ها استفاده می‌شود. این کاربردهای گسترده نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد بالای این کانکتور ها است.

نقاط قوت

 • فشردگی و کارایی فضایی: فاصله 2.00 میلی‌متر بین پین‌ها به این معنی است که این کانکتورها برای استفاده در محیط‌هایی با محدودیت فضایی مناسب هستند که امکان استفاده بهینه از فضای برد را فراهم می‌آورند.
 • انعطاف‌پذیری در طراحی: ارائه در مدل‌های مختلف از جمله اتصالات عمودی و افقی، پرس سر سیم، امکان انتخاب بر اساس نیازهای خاص پروژه را می‌دهد.
 • سازگاری با جریان‌های مختلف: توانایی پردازش سیم‌ با سایزهای مختلف و پشتیبانی از جریان‌های متفاوت، این کانکتورها را برای طیف وسیعی از کاربردها مناسب می‌کند.
 • قابلیت اطمینان و امنیت اتصال: ویژگی‌هایی مانند قفل‌کردن فعال برای جلوگیری از جدا شدن تصادفی امنیت و قابلیت اطمینان اتصالات را تقویت می‌کند.

نقاط ضعف

 • محدودیت در برخی کاربردهای ویژه: برای پروژه‌هایی که نیاز به ولتاژهای بسیار بالا یا جریان‌های خیلی زیاد دارند، ممکن است این کانکتورها مناسب نباشند، به خصوص اگر فراتر از حداکثر تحمل آن‌ها نیاز باشد.
 • حساسیت به شرایط محیطی: برخی از کانکتورها ممکن است در برابر شرایط محیطی خاص مانند رطوبت بالا، تغییرات دمایی شدید، یا تداخلات الکترومغناطیسی حساس باشند. این امر می‌تواند عملکرد آن‌ها را در برخی کاربردها تحت تاثیر قرار دهد.

سوالات متداول

آیا این کانکتورها برای دستگاههای پرس خودکار قابل استفاده است؟
بله، تمامی تماس‌های مربوط به فرایند کریمپینگ قابلیت ارائه روی نوار و سازگاری برای استفاده در دستگاه‌های کریمپینگ اتوماتیک را دارند.

آیا امکان تهیه مجموعه کابل‌های آماده وجود دارد؟
بله، آماده‌سازی مجموعه کابل‌ها با توجه به مشخصات مشتریان بدون هیچ مشکلی امکان‌پذیر است​​.

کدام صنایع از این کانکتورها استفاده می‌کنند؟
این کانکتورها عمدتا در صنایع الکترونیک صنعتی، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، و دیگر بخش‌ها کاربرد دارند​​.

آیا می‌توان از این کانکتورها در شرایط سخت محیطی استفاده کرد؟
بله، برخی از این کانکتورها با طراحی خاص خود می‌توانند در شرایط سخت محیطی نیز کارایی داشته باشند، البته بسته به نوع و مدل خاصی از کانکتور که انتخاب می‌کنید​​.

چگونه می‌توان بهترین نوع کانکتور را برای یک کاربرد خاص انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین کانکتور بستگی به نیازهای خاص کاربردی، مانند نوع سیگنال یا جریان، شرایط محیطی، و نوع اتصال مورد نیاز دارد. مشاوره با کارشناسان و بررسی دقیق مشخصات فنی و ویژگی‌های کانکتورها توصیه میکنیم

اگر به دنبال کانکتورهای با کیفیت و قابل اطمینان برای پروژه‌های الکترونیکی خود هستید، مجموعه آسا الکترونیک به عنوان نماینده اکثر برندهای معتبر تولید کانکتور در ایران، آماده ارائه خدمات و محصولات با کیفیت به مهندسین الکترونیک، طراحان برد، و مدیران پروژه است. با ما تماس بگیرید تا از مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب و خرید بهترین کانکتورها برای نیازهای خاص شما بهره‌مند شوید.


×