آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
PH 2.00 mm- 02 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 02 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

2

3000

PDF PH 2.00 mm- 02 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 03 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 03 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

3

4500

PDF PH 2.00 mm- 03 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 04 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 04 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

4

6000

PDF PH 2.00 mm- 04 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 05 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 05 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

5

7500

PDF PH 2.00 mm- 05 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 06 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 06 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

6

9000

PDF PH 2.00 mm- 06 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 07 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 07 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

7

10500

PDF PH 2.00 mm- 07 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 08 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 08 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

8

12000

PDF PH 2.00 mm- 08 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 09 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 09 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

9

13500

PDF PH 2.00 mm- 09 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 10 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 10 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

10

15000

PDF PH 2.00 mm- 10 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 12 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 12 female(سیمدار)

with 28.5cm wire(مینیاتوری)

12

18000

PDF PH 2.00 mm- 12 female(سیمدار)
PH 2.00 mm- 02 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 02 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 2
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 03 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 03 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 3
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 04 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 04 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 4
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 05 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 05 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 5
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 06 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 06 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 6
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 07 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 07 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 7
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 08 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 08 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 8
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 09 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 09 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 9
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 10 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 10 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 10
نقشه فنی:
PH 2.00 mm- 12 female(سیمدار)

PH 2.00 mm- 12 female(سیمدار) with 28.5cm wire(مینیاتوری)

پین : 12
نقشه فنی:
×