آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه PHD

پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه PHD

PHD-T

1

500

PDF پین کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه PHD
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر صاف سفید

PHD-2*3A 2.00MM

6

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر رایت سفید

PHD-2*3AW 2.00MM

6

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین مادگی سفید

PHD-2*3Y 2.00MM

6

3000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 6 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر صاف سفید

PHD-2*4A 2.00MM

8

4000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر رایت سفید

PHD-2*4AW 2.00MM

8

4000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین مادگی سفید

PHD-2*4Y 2.00MM

8

4000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 8 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین مادگی سفید

PHD-2*5Y 2.00MM

10

5000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر صاف سفید

PHD-2*5A 2.00MM

10

5000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر رایت سفید

PHD-2*5AW 2.00MM

10

5000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 10 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر رایت سفید

PHD-2*6AW 2.00MM

12

6000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر صاف سفید

PHD-2*6A 2.00MM

12

6000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین مادگی سفید

PHD-2*6Y 2.00MM

12

6000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 12 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین مادگی سفید

PHD-2*7Y 2.00MM

14

7000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر صاف سفید

PHD-2*7A 2.00MM

14

7000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر رایت سفید

PHD-2*7AW 2.00MM

14

7000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 14 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر رایت سفید

PHD-2*8AW 2.00MM

16

8000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر صاف سفید

PHD-2*8A 2.00MM

16

8000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین مادگی سفید

PHD-2*8Y 2.00MM

16

8000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 16 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین مادگی سفید

PHD-2*9Y 2.00MM

18

9000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر صاف سفید

PHD-2*9A 2.00MM

18

9000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر رایت سفید

PHD-2*9AW 2.00MM

18

9000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 18 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر رایت سفید

PHD-2*10AW 2.00MM

20

10000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر صاف سفید

PHD-2*10A 2.00MM

20

10000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین مادگی سفید

PHD-2*10Y 2.00MM

20

10000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 20 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین مادگی سفید

PHD-2*11Y 2.00MM

22

11000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر صاف سفید

PHD-2*11A 2.00MM

22

11000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر رایت سفید

PHD-2*11AW 2.00MM

22

11000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 22 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر رایت سفید

PHD-2*12AW 2.00MM

24

12000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر صاف سفید

PHD-2*12A 2.00MM

24

12000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین مادگی سفید

PHD-2*12Y 2.00MM

24

12000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 24 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر صاف سفید

PHD-2*13A 2.00MM

26

13000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر رایت سفید

PHD-2*13AW 2.00MM

26

13000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین مادگی سفید

PHD-2*13Y 2.00MM

26

13000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 26 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر صاف سفید

PHD-2*14A 2.00MM

28

14000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر رایت سفید

PHD-2*14AW 2.00MM

28

14000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین مادگی سفید

PHD-2*14Y 2.00MM

28

14000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 28 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر صاف سفید

PHD-2*15A 2.00MM

30

15000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر رایت سفید

PHD-2*15AW 2.00MM

30

15000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین مادگی سفید

PHD-2*15Y 2.00MM

30

15000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 30 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر صاف سفید

PHD-2*16A 2.00MM

32

16000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر رایت سفید

PHD-2*16AW 2.00MM

32

16000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین مادگی سفید

PHD-2*16Y 2.00MM

32

16000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 32 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر صاف سفید

PHD-2*17A 2.00MM

34

17000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر رایت سفید

PHD-2*17AW 2.00MM

34

17000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین مادگی سفید

PHD-2*17Y 2.00MM

34

17000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 34 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر صاف سفید

PHD-2*18A 2.00MM

36

18000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر رایت سفید

PHD-2*18AW 2.00MM

36

18000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین مادگی سفید

PHD-2*18Y 2.00MM

36

18000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 36 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر صاف سفید

PHD-2*19A 2.00MM

38

19000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر رایت سفید

PHD-2*19AW 2.00MM

38

19000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین مادگی سفید

PHD-2*19Y 2.00MM

38

19000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 38 پین مادگی سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر صاف سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر صاف سفید

PHD-2*20A 2.00MM

40

20000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر صاف سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر رایت سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر رایت سفید

PHD-2*20AW 2.00MM

40

20000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین نر رایت سفید
کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین مادگی سفید

کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین مادگی سفید

PHD-2*20Y 2.00MM

40

20000

PDF کانکتور مینیاتوری 2 میلی متر دو ردیفه 40 پین مادگی سفید

معرفی کانکتور مینیاتوری Wire to Board Pitch 2.00mm PHD Series

در دنیای پیشرفته امروزی، کانکتورهای با فاصله 2.0 میلی‌متری بین پین‌ها به عنوان راه‌حل‌های اتصالی کوچک، انعطاف‌پذیر و اقتصادی برای برنامه‌های مختلف مطرح هستند. این کانکتورها، مانند سری SCT2002 که جایگزین سیستم اتصال MicroBlade™ مولکس می‌شود، به خوبی در محیط‌های مختلف عمل می‌کنند و دارای مشخصاتی چون جریان 2 آمپر، ولتاژ 250 ولت، و مقاومت عایق بالا هستند.
کانکتورهای Wire to Board Pitch 2.00mm PHD Series برای اتصالات سیم به برد طراحی شده‌اند و به طور گسترده استفاده می‌شوند. این کانکتورها با طراحی کوچک و تراکم بالای اتصال در یک فضای محدود، امکانات نوآورانه‌ای را برای طراحی‌های مدرن ارائه می‌دهند. ویژگی‌های عملیاتی این کانکتورها شامل دامنه وسیع دمایی، مقاومت پایین پین ها و مقاومت عایق بالا، به علاوه توانایی تحمل ولتاژ بالا، آن‌ها را به انتخابی قابل اطمینان برای کاربردهای مختلف، از جمله الکترونیک مصرفی، صنایع خودروسازی و پزشکی تبدیل می‌کند.

مشخصات فنی و ویژگی‌ها

 • نوع: اتصال دهنده سیم به برد
 • کاربرد: سیگنال
 • جنسیت: نر و ماده
 • نام محصول: A2002 PHD Connector
 • گام : 2.0mm
 • ماده: PA66 و برنج با پوشش قلع و فسفر برنز
 • تعداد پایانه‌ها: 4 تا 40 پین
 • ردیف: دو ردیفه
 • محدوده دمایی: -25°C تا +85°C
 • مقاومت تماس: ≤20mΩ
 • مقاومت عایق: ≥1000mΩ
 • ولتاژ تحمل: 800V AC/دقیقه
 • سیم قابل استفاده: AWG #28 تا #24
 • ضخامت بورد PC قابل استفاده: 0.8 تا 1.6mm
 • یکی از ویژگی‌های برجسته این کانکتورها، طراحی فشرده و تراکم بالای تماس است که اجازه می‌دهد اتصالات متعددی در یک فضای کوچک انجام شود. همچنین، عملکرد قابل اعتماد در دماهای مختلف و مقاومت بالا در برابر ولتاژهای زیاد، آن‌ها را برای کاربردهای حساس مناسب می‌سازد.


کاربردها

این کانکتورها در ابعاد و ترکیبات متفاوتی از جمله سیم به برد، همراه با انواع پیکربندی‌های عمودی و زاویه‌دار، قابل دسترسی هستند و در صنایع گوناگونی مانند الکترونیک مصرفی، اتومبیل، پزشکی، ویدئوی پخش زنده، رایانه و نیمه‌هادی‌ها، برد مخابراتی و دستگاه‌های اندازه‌گیری کاربرد دارند. طراحی آن‌ها بر اساس فناوری پیشرفته و ارائه اتصالات مطمئن و کم‌مصرف در فضاهای محدود است، که آنها را برای استفاده در دستگاه‌های پیشرفته مناسب می‌سازد.

مزایا و امکانات

این کانکتورها به دلیل طراحی فشرده و کارایی بالا در فضاهای محدود بسیار مفید هستند. سیستم چفت شدن محکم با تعداد پین های بالا، اتصالات نسبتا ایمن و پایداری را حتی در محیط‌هایی با سطوح ارتعاش متوسط تضمین می‌کند. ساختار مقاوم آن‌ها از مواد با کیفیت بالا، عمر طولانی و کاهش هزینه‌های نگهداری را فراهم می‌آورد. البته از مزایای دیگر این کانکتور می توان به بهره‌وری فضایی، حفظ یکپارچگی سیگنال حتی در اندازه‌های کوچک، و قابلیت اطمینان بالا در طولانی مدت این کانکتور اشاره کرد. این ویژگی‌ها باعث کاهش هزینه‌های نگهداری و تعویض می‌شوند و برای طراحان ارائه راه‌حل‌های مؤثری در پروژه‌های خود می‌کنند.

سوالات متداول

مشخصات کلیدی کانکتورهای سیم به برد با گام به گام 2.0 میلی‌متری  PHD Series چیست؟
کانکتورهای سری PHD با فاصله پین 2.0 میلی‌متر، به ویژه سری SCT2015، توانایی پشتیبانی از 4 تا 40 پین را دارند و می‌توانند جریانی تا 3 آمپر را تحمل کنند (برای سیم‌های AWG #24 تا #28). این کانکتورها با سری کانکتور Dupont 2.0 سازگار هستند و می‌توانند ولتاژی تا 250 ولت را تحمل کنند. همچنین، این کانکتورها در دمای بین -25 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد به خوبی کار می‌کنند.

تفاوت‌های کانکتورهای مینیاتوری Wire to Board Pitch 2.00mm PHD Series در تعداد پین ها و محفظه چیست؟
کانکتورهای سری PHD با تنوع زیادی در تعداد پین ها و محفظه عرضه می‌شوند که این تنوع براساس تعداد موقعیت‌ها و میزان نیروی لازم هنگام نصب (کم یا استاندارد) است. برای تماس‌هایی که سیم‌های AWG 24-28 را پشتیبانی می‌کنند، شماره‌های قطعه ویژه‌ای با نیروی نصب کم یا استاندارد وجود دارد. علاوه بر این، محفظه‌هایی با تعداد موقعیت‌های 4 تا 40 و هدرهای عمودی و زاویه‌دار نیز در دسترس هستند. این تنوع باعث می‌شود که این کانکتورها برای نیازهای مختلف و خاص مناسب باشند.

مزایای استفاده از ابزار کریمپر رسمی برای این نوع کانکتورها چیست؟
اگرچه ابزارهای پرس سر سیم عمومی می‌توانند برای استفاده‌های گهگاهی مناسب باشند، استفاده از ابزار فشرده‌سازی تخصصی (مانند IWISS-SN-01BN برای کانکتورهای PHD) کیفیت بهتری را در فرآیند فشرده‌سازی ارائه می‌دهد. این ابزارهای تخصصی احتمال آسیب رساندن به عایق سیم را که معمولاً در هنگام استفاده از ابزارهای غیر اختصاصی اتفاق می‌افتد، کاهش می‌دهند.

این سری از کانکتورها در برنامه‌های ولتاژ بالا کاربرد دارند؟
کانکتورهای سری PHD با فاصله 2.00 میلی‌متر بین پین‌ها، کانکتورهای مینیاتوری هستند که برای ولتاژ 250 ولت و جریان 3 آمپر طراحی شده‌اند. این ویژگی‌ها آنها را برای کاربردهای متنوعی که نیاز به ولتاژ و جریان متوسط دارند، مناسب می‌سازد. همچنین این کانکتورها می‌توانند ولتاژ تا 1000 ولت AC به مدت یک دقیقه را تحمل کنند، که نشان‌دهنده توانایی آنها در مقابله با افزایش ناگهانی ولتاژ است.

هنگام انتخاب یک کانکتور با گام 2.0 میلی‌متری برای یک پروژه چه نکاتی باید در نظر گرفته شود؟


هنگام انتخاب کانکتور با فاصله 2.0 میلی‌متری بین پین‌ها، موارد زیر را در نظر بگیرید:
 • جریان و ولتاژ: بررسی کنید که کانکتور چقدر جریان و ولتاژ را باید تحمل کند.
 • تعداد پین‌ها: تعداد اتصالاتی که برای پروژه خود نیاز دارید.
 • نوع سیم: اندازه سیم‌هایی که استفاده می‌کنید (اندازه AWG).
 • نوع اتصال: تصمیم بگیرید که کانکتور باید سیم به بورد (Wire to Board) یا سیم به سیم (Wire to Wire) باشد.
 • ویژگی‌های مکانیکی: نیاز به مکانیزم قفل برای اتصال محکم، نوع محفظه (عمودی یا زاویه‌دار).
 • شرایط محیطی: بررسی محدوده دمایی که کانکتور در آن کار می‌کند و مقاومت عایقی که نیاز دارید.
با در نظر گرفتن این موارد، می‌توانید کانکتور مناسب را برای کاربرد خاص خود انتخاب کنید.

"آیا به دنبال راهکارهای نوآورانه برای اتصالات الکترونیکی خود هستید؟ آسا الکترونیک، به عنوان وارد کننده و نماینده برتر از معتبرترین کارخانه‌های تولید کانکتور آماده است تا به شما در انتخاب بهترین کانکتورها برای پروژه‌هایتان کمک کند. از مشاوره فنی تا خرید، تیم متخصص ما همراه شما خواهد بود. تماس بگیرید یا از طریق وب‌سایت ما درخواست خود را ثبت کنید و نمونه‌های محصولات ما را دریافت کنید . همین امروز برای دستیابی به اتصالاتی مطمئن و دقیق اقدام کنید!"
×