آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور دزدگیری 2.5 میلیمتری

پین کانکتور دزدگیری 2.5 میلیمتری

XH-T Y

1

250

PDF پین کانکتور دزدگیری 2.5 میلیمتری
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی زرد

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی زرد

XH-02Y 2.5MM YELLOW

2

180

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی زرد
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی مشکی

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی مشکی

XH-02Y 2.5MM BLACK

2

180

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی مشکی
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی قرمز

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی قرمز

XH-02Y 2.5MM RED

2

180

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی قرمز
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سبز

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سبز

XH-02Y 2.5MM GREEN

2

180

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سبز
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی آبی

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی آبی

XH-02Y 2.5MM BLUE

2

180

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی آبی
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف زرد

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف زرد

XH-02A 2.5MM YELLOW

2

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف زرد
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف مشکی

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف مشکی

XH-02A 2.5MM BLACK

2

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف مشکی
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سبز

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سبز

XH-02A 2.5MM GREEN

2

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سبز
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف قرمز

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف قرمز

XH-02A 2.5MM RED

2

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف قرمز
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف آبی

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف آبی

XH-02A 2.5MM BLUE

2

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف آبی
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سفید

XH-02Y 2.5MM

2

100

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید

XH-02A 2.5MM

2

200

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید

XH-02AW 2.5MM

2

240

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر SMD سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر SMD سفید

XH-02 SMD 2.5MM

2

3000

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 2 پین نر SMD سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید

XH-03AW 2.5MM

3

360

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید

XH-03A 2.5MM

3

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین مادگی سفید

XH-03Y 2.5MM

3

150

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 3 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین مادگی سفید

XH-04Y 2.5MM

4

200

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید

XH-04A 2.5MM

4

400

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید

XH-04AW 2.5MM

4

480

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 4 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید

XH-05AW 2.5MM

5

600

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید

XH-05A 2.5MM

5

500

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین مادگی سفید

XH-05Y 2.5MM

5

250

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 5 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین مادگی سفید

XH-06Y 2.5MM

6

300

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید

XH-06A 2.5MM

6

600

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید

XH-06AW 2.5MM

6

720

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 6 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید

XH-07AW 2.5MM

7

840

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید

XH-07A 2.5MM

7

700

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین مادگی سفید

XH-07Y 2.5MM

7

350

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 7 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین مادگی سفید

XH-08Y 2.5MM

8

400

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید

XH-08A 2.5MM

8

800

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید

XH-08AW 2.5MM

8

960

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 8 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید

XH-09AW 2.5MM

9

1080

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید

XH-09A 2.5MM

9

900

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین مادگی سفید

کانکتور دزدگیری 2.5mm

9

450

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 9 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین مادگی سفید

XH-10Y 2.5MM

10

500

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید

XH-10A 2.5MM

10

1000

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید

XH-10AW 2.5MM

10

1200

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 10 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر رایت سفید

XH-11AW 2.5MM

11

5500

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید

XH-11A 2.5MM

11

5500

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین نر صاف سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین مادگی سفید

XH-11Y 2.5MM

11

4400

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 11 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین مادگی سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین مادگی سفید

XH-12Y 2.5MM

12

600

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین مادگی سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید

XH-12AW 2.5MM

12

1440

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر رایت سفید
سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید

سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید

XH-12A 2.5MM

12

1200

PDF سوکت دزدگیری 2.5 میلیمتر 12 پین نر صاف سفید

معرفی محصول Wire to Board Pitch 2.5 mm XH Series

کانکتور "Wire to Board Pitch 2.5 mm XH Series"، با طراحی بسیار دقیق و منحصر به فرد، یکی از جزء‌های کلیدی در ایجاد اتصالات مطمئن و انتقال داده‌ها بین بردهای الکترونیکی و سیستم‌های دزدگیر است. این کانکتور برای بهبود عملکرد دستگاه‌های دزدگیر و تجهیزات الکترونیکی به کار می‌رود و در افزایش کارایی آنها نقش مهمی دارد.

لازم به ذکر است این کانکتور به شکل قفل دار هم تولید شده که با پارت نامبر XHB شناخته میشود، این کانکتور در گذشته به صورت پینهای متمرکز و دو ردیفه با قفل هم تولید و عرضه میشد که در حال حاضر استفاده از آن منسوخ شده است و از نکات قابل توجه راجع به این کانکتور اینکه در حال حاضر نمونه بین راهی - XH AIR- آن هم در حال تولید و عرضه به بازار است که با استقبال تولید کنندگان مواجه شده.

مشخصات فنی

 • فاصله ی پین تا پین : 2.5 میلیمتر
 • تعداد پین‌ها: انعطاف‌پذیری در تعداد پین‌ها از ۲ تا ۲۰ پین برای پاسخگویی به نیازهای مختلف
 • جنس بدنه: پلاستیک مقاوم و با کیفیت برای دوام بالا در شرایط مختلف محیطی
 • سیستم قفل کننده: فراهم‌کردن اتصالات ایمن و پایدار با قابلیت قفل کردن پین‌ها و خار ریز بر روی بدنه مادگی
 • دمای عملکرد: از -25 درجه سانتی‌گراد تا +85 درجه سانتی‌گراد، مناسب برای استفاده در محیط‌های متفاوت
 • ولتاژ معتبر: تا 250 ولت
 • جریان معتبر: تا 3 آمپر
 • عمر مفید: طراحی شده برای بیش از 5000 بار اتصال و جدا شدن - بسته به برند این عدد متفاوت است

کاربرد در بردهای الکترونیکی مختلف و صنایع مختلف

این کانکتور در طیف وسیعی از بردهای الکترونیکی و صنایع مختلف نظیر دزدگیر و ردیاب، الکترونیک صنعتی، خودروسازی، و الکترونیک مصرفی استفاده می‌شود. مهندسین الکترونیک، طراحان برد، و تعمیرکاران الکترونیک از این کانکتور برای ایجاد اتصالات مطمئن در پروژه‌های خود بهره می‌برند. این محصول با ارائه کیفیت بالا و قابلیت‌های ایمنی و پایداری، انتخاب ایده‌آلی برای پروژه‌های الکترونیکی می‌باشد. آسا الکترونیک با نمایندگی از تمامی کارخانجات تولید کننده کانکتورهای الکترونیکی در ایران، این محصول را با کیفیت بالا و قیمت مناسب به مشتریان ارائه می‌دهد.

مزایا و معایب محصول

مزایا

 • اطمینان و دقت بالا در اتصالات، این کانکتورها برای ایجاد اتصالات دقیق و مطمئن طراحی شده‌اند.
 • طراحی مقاوم و دوام بالا، مقاومت در برابر دماهای متغیر و شرایط سخت محیطی.
 • انعطاف‌پذیری در کاربرد، قابل استفاده در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها و صنایع با توجه به خصوصیات فنی قوی و انعطاف‌پذیر.
 • کیفیت ساخت عالی و استاندارد‌های بین‌المللی را رعایت می‌کند.
 • اتصال محکم و پایدار بین سیم‌ها و برد الکترونیکی را فراهم می‌کند.
 • ظرافت و دقت در طراحی و قابلیت استفاده در فضاهای محدود.
 • این کانکتور با توجه به اینکه در برابر شوک‌ها و ارتعاشات مختلف مقاوم است، انتخاب مناسبی برای دزدگیرها و تجهیزات امنیتی می‌باشد.

معایب

 • فقط میتوان به محدودیت استفاده از سیم ضخیم اشاره کرد که در برابر مزایای زیادی که داراست کاملا قابل چشم پوشی است.

تماس با آسا الکترونیک

اگر شما به دنبال تهیه و خرید کانکتور الکترونیک Wire to Board با فاصله گام 2.5 میلیمتر - سری XH برای بردهای الکترونیکی خود هستید، می‌توانید با مجتمع تولیدی بازرگانی آسا الکترونیک تماس بگیرید. آسا الکترونیک به عنوان وارد کننده انواع کانکتور و اتصالات و قطعات الکترونیک، محصولات با کیفیت و خدمات حرفه‌ای را به مشتریان و همکاران گرامی ارائه می‌دهد.

سوالات متداول

1. چه تفاوت‌هایی بین کانکتورهای wire to board و wire to wire وجود دارد؟
کانکتور wire to board برای اتصال کابل‌ها به برد الکترونیکی استفاده می‌شود، در حالی که wire to wire برای اتصال دو کابل به یکدیگر روی هوا مناسب است که اصطلاحا به آنها کانکتور های بین راهی گفته می‌شود.
2. آیا کانکتورهای سری XH به صورت تک‌ به تک (بسته‌ای) یا به صورت رول در دسترس هستند؟
بله، کانکتورهای سری XH به صورت تک‌ به تک (بسته‌ای) و همچنین نوع نری SMD آن به صورت رول‌ یا در تیوب در دسترس هستند.
3. آیا کانکتورهای سری XH با تمامی بردهای الکترونیکی سازگار هستند؟
کانکتورهای سری XH با اکثر بردهای الکترونیکی گام ۲.۵۴ میلیمتر سازگار هستند، اما برای اطمینان از سازگاری، به دیتاشیت مربوط به کانکتور و برد مورد نظر مراجعه کنید.
4. آیا کانکتورهای سری XH مناسب برای دزدگیرها هستند؟
بله، معمولا کانکتورهای سری XH به دلیل پایداری و قابلیت اتصال مطمئن آنها در مصارف صنعت دزدگیری و سیستم‌های امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
5. آیا کانکتورهای سری XH دارای قطب‌های معکوس‌شونده هستند؟
بله، همه مدل‌های کانکتورهای سری XH دارای قطب‌های معکوس‌شونده برای جلوگیری از اشتباه در اتصال کابل‌ها هستند.
×