آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Coaxial D-SUB 1W1 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 1W1 FEMALE Solder Cup

PDC1W1-FXXXX00

1

PDF Coaxial D-SUB 1W1 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 1W1 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 1W1 MALE Solder Cup

PDC1W1-MXXXX00

1

PDF Coaxial D-SUB 1W1 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 2V2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 2V2 FEMALE Solder Cup

PDC2V2-FXXXX00

2

PDF Coaxial D-SUB 2V2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 2V2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 2V2 MALE Solder Cup

PDC2V2-MXXXX00

2

PDF Coaxial D-SUB 2V2 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 2W2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 2W2 FEMALE Solder Cup

PDC2W2-FXXXX00

2

PDF Coaxial D-SUB 2W2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 2W2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 2W2 MALE Solder Cup

PDC2W2-MXXXX00

2

PDF Coaxial D-SUB 2W2 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-FEMALE

PDB2V2-FXXXXX00

2

550000

PDF POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-MALE

PDB2V2-MXXXXX00

2

550000

PDF POWER D-SUB 2V2 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-FEMALE

PDB2W2-FXXXXX00

2

PDF POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-MALE

PDB2W2-MXXXXX00

2

PDF POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-FEMALE

PDB3V3-FXXXXXX00

3

700000

PDF POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-MALE

PDB3V3-MXXXXX00

3

700000

PDF POWER D-SUB 3V3 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-FEMALE

PDB3W3-FXXXXXX00

3

750000

PDF POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-MALE

PDB3W3-MXXXXXX00

3

750000

PDF POWER D-SUB 3W3 SOLDER CUP-MALE
Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup

PDC3V3-FXXXX00

3

PDF Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 3W3 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 3W3 MALE Solder Cup

PDC3W3-MXXXX00

3

PDF Coaxial D-SUB 3W3 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 3V3 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 3V3 MALE Solder Cup

PDC3V3-MXXXX00

3

PDF Coaxial D-SUB 3V3 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup

PDC3W3-FXXXX00

3

PDF Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 5W1 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 5W1 FEMALE Solder Cup

PDC5W1-FXXXX00

5

PDF Coaxial D-SUB 5W1 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 5W1 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 5W1 MALE Solder Cup

PDC5W1-MXXXX00

5

PDF Coaxial D-SUB 5W1 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 5W5 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 5W5 FEMALE Solder Cup

PDC5W5-FXXXX00

5

PDF Coaxial D-SUB 5W5 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 5W5 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 5W5 MALE Solder Cup

PDC5W5-MXXXX00

5

PDF Coaxial D-SUB 5W5 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-FEMALE

PDB5W1-FXXXXXX00

5

PDF POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-MALE

PDB5W1-MXXXXXX00

5

PDF POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-FEMALE

PDB5W5-FXXXXXX00

5

PDF POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-MALE

PDB5W5-MXXXXXX00

5

PDF POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-FEMALE

PDB7W2-FXXXXXX00

7

PDF POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-MALE

PDB7W2-MXXXXXX00

7

PDF POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-MALE
Coaxial D-SUB 7W2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 7W2 FEMALE Solder Cup

PDC7W2-FXXXX00

7

PDF Coaxial D-SUB 7W2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 7W2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 7W2 MALE Solder Cup

PDC7W2-MXXXX00

7

PDF Coaxial D-SUB 7W2 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 8W8 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 8W8 FEMALE Solder Cup

PDC8W8-FXXXX00

8

PDF Coaxial D-SUB 8W8 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 8W8 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 8W8 MALE Solder Cup

PDC8W8-MXXXX00

8

PDF Coaxial D-SUB 8W8 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-FEMALE

PDB8W8-FXXXXXX00

8

PDF POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-MALE

PDB8W8-MXXXXX00

8

PDF POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-FEMALE

PDB9W4-FXXXXXX00

9

PDF POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-MALE

PDB9W4-MXXXXXX00

9

PDF POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-MALE
Coaxial D-SUB 9W4 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 9W4 FEMALE Solder Cup

PDC9W4-FXXXX00

9

PDF Coaxial D-SUB 9W4 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 9W4 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 9W4 MALE Solder Cup

PDC9W4-MXXXX00

9

PDF Coaxial D-SUB 9W4 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 11W1 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 11W1 FEMALE Solder Cup

PDC11W1-FXXXX00

11

PDF Coaxial D-SUB 11W1 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 11W1 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 11W1 MALE Solder Cup

PDC11W1-MXXXX00

11

PDF Coaxial D-SUB 11W1 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-FEMALE

PDB11W1-FXXXXXX0

11

PDF POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-MALE

PDB11W1-MXXXXXX00

11

PDF POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-FEMALE

PDB13W3-FXXXXXX0

13

PDF POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-MALE

PDB13W3-MXXXXXX00

13

PDF POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-MALE
Coaxial D-SUB 13W3 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 13W3 FEMALE Solder Cup

PDC13W3-FXXXX00

13

PDF Coaxial D-SUB 13W3 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 13W3 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 13W3 MALE Solder Cup

PDC13W3-MXXXX00

13

PDF Coaxial D-SUB 13W3 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 13W6 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 13W6 FEMALE Solder Cup

PDC13W6-FXXXX00

13

PDF Coaxial D-SUB 13W6 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 13W6 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 13W6 MALE Solder Cup

PDC13W6-MXXXX00

13

PDF Coaxial D-SUB 13W6 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 17W2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 17W2 FEMALE Solder Cup

PDC17W2-FXXXX00

17

PDF Coaxial D-SUB 17W2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 17W2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 17W2 MALE Solder Cup

PDC17W2-MXXXX00

17

PDF Coaxial D-SUB 17W2 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 17W5 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 17W5 FEMALE Solder Cup

PDC17W5-FXXXX0

17

PDF Coaxial D-SUB 17W5 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 17W5 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 17W5 MALE Solder Cup

PDC17W5-MXXXX00

17

PDF Coaxial D-SUB 17W5 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-FEMALE

PDB17W2-FXXXXXX0

17

PDF POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-FEMALE
 	POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-MALE

PDB17W2-MXXXXXX00

17

PDF  	POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-FEMALE

PDB21W1-FXXXXXX0

21

PDF POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-MALE

PDB21W1-MXXXXXX00

21

PDF POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-FEMALE

PDP21W4-FXXXXXX0

21

PDF POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-FEMALE
POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-MALE

PDB21W4-MXXXXXX00

21

PDF POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-MALE
Coaxial D-SUB 21W1 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 21W1 FEMALE Solder Cup

PDC21W1-FXXXX00

21

PDF Coaxial D-SUB 21W1 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 21W1 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 21W1 MALE Solder Cup

PDC21W1-MXXXX00

21

PDF Coaxial D-SUB 21W1 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 21W4 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 21W4 FEMALE Solder Cup

PDC21W4-FXXXX00

21

PDF Coaxial D-SUB 21W4 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 21W4 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 21W4 MALE Solder Cup

PDC21W4-MXXXX00

21

PDF Coaxial D-SUB 21W4 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 24W7 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 24W7 FEMALE Solder Cup

PDC24W7-FXXXXX0

24

PDF Coaxial D-SUB 24W7 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 24W7 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 24W7 MALE Solder Cup

PDC24W7-MXXXX00

24

PDF Coaxial D-SUB 24W7 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 25W3 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 25W3 FEMALE Solder Cup

PDC25W3-FXXXX0

25

PDF Coaxial D-SUB 25W3 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 25W3 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 25W3 MALE Solder Cup

PDC25W3-MXXXX00

25

PDF Coaxial D-SUB 25W3 MALE Solder Cup
POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-MALE

POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-MALE

PDB25W3-MG0B2000

25

PDF POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-MALE
POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-FEMALE

POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-FEMALE

PDB25W3-FG0B2000

25

PDF POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-FEMALE
Coaxial D-SUB 27W2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 27W2 FEMALE Solder Cup

PDC27W2-FXXXX0

27

PDF Coaxial D-SUB 27W2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 27W2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 27W2 MALE Solder Cup

PDC27W2-MXXXX00

27

PDF Coaxial D-SUB 27W2 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 36W4 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 36W4 FEMALE Solder Cup

PDC36W4-FXXXX0

36

PDF Coaxial D-SUB 36W4 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 36W4 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 36W4 MALE Solder Cup

PDC36W4-MXXXX00

36

PDF Coaxial D-SUB 36W4 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 43W2 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 43W2 FEMALE Solder Cup

PDC43W2-FXXXXX0

43

PDF Coaxial D-SUB 43W2 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 43W2 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 43W2 MALE Solder Cup

PDC43W2-MXXXX00

43

PDF Coaxial D-SUB 43W2 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 47W1 FEMALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 47W1 FEMALE Solder Cup

PDC47W1-FXXXX0

47

PDF Coaxial D-SUB 47W1 FEMALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 47W1 MALE Solder Cup

Coaxial D-SUB 47W1 MALE Solder Cup

PDC47W1-MXXXX00

47

PDF Coaxial D-SUB 47W1 MALE Solder Cup
Coaxial D-SUB 1W1 FEMALE Solder Cup
پین : 1
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 1W1 MALE Solder Cup
پین : 1
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 2V2 FEMALE Solder Cup
پین : 2
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 2V2 MALE Solder Cup
پین : 2
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 2W2 FEMALE Solder Cup
پین : 2
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 2W2 MALE Solder Cup
پین : 2
نقشه فنی:
POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 2
نقشه فنی:
POWER D-SUB 2W2 SOLDER CUP-MALE
پین : 2
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup
پین : 3
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 3W3 MALE Solder Cup
پین : 3
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 3V3 MALE Solder Cup
پین : 3
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 3W3 FEMALE Solder Cup
پین : 3
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 5W1 FEMALE Solder Cup
پین : 5
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 5W1 MALE Solder Cup
پین : 5
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 5W5 FEMALE Solder Cup
پین : 5
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 5W5 MALE Solder Cup
پین : 5
نقشه فنی:
POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 5
نقشه فنی:
POWER D-SUB 5W1 SOLDER CUP-MALE
پین : 5
نقشه فنی:
POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 5
نقشه فنی:
POWER D-SUB 5W5 SOLDER CUP-MALE
پین : 5
نقشه فنی:
POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 7
نقشه فنی:
POWER D-SUB 7W2 SOLDER CUP-MALE
پین : 7
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 7W2 FEMALE Solder Cup
پین : 7
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 7W2 MALE Solder Cup
پین : 7
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 8W8 FEMALE Solder Cup
پین : 8
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 8W8 MALE Solder Cup
پین : 8
نقشه فنی:
POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 8
نقشه فنی:
POWER D-SUB 8W8 SOLDER CUP-MALE
پین : 8
نقشه فنی:
POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 9
نقشه فنی:
POWER D-SUB 9W4 SOLDER CUP-MALE
پین : 9
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 9W4 FEMALE Solder Cup
پین : 9
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 9W4 MALE Solder Cup
پین : 9
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 11W1 FEMALE Solder Cup
پین : 11
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 11W1 MALE Solder Cup
پین : 11
نقشه فنی:
POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 11
نقشه فنی:
POWER D-SUB 11W1 SOLDER CUP-MALE
پین : 11
نقشه فنی:
POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 13
نقشه فنی:
POWER D-SUB 13W3 SOLDER CUP-MALE
پین : 13
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 13W3 FEMALE Solder Cup
پین : 13
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 13W3 MALE Solder Cup
پین : 13
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 13W6 FEMALE Solder Cup
پین : 13
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 13W6 MALE Solder Cup
پین : 13
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 17W2 FEMALE Solder Cup
پین : 17
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 17W2 MALE Solder Cup
پین : 17
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 17W5 FEMALE Solder Cup
پین : 17
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 17W5 MALE Solder Cup
پین : 17
نقشه فنی:
POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 17
نقشه فنی:
 	POWER D-SUB 17W2 SOLDER CUP-MALE
پین : 17
نقشه فنی:
POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 21
نقشه فنی:
POWER D-SUB 21W1 SOLDER CUP-MALE
پین : 21
نقشه فنی:
POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 21
نقشه فنی:
POWER D-SUB 21W4 SOLDER CUP-MALE
پین : 21
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 21W1 FEMALE Solder Cup
پین : 21
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 21W1 MALE Solder Cup
پین : 21
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 21W4 FEMALE Solder Cup
پین : 21
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 21W4 MALE Solder Cup
پین : 21
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 24W7 FEMALE Solder Cup
پین : 24
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 24W7 MALE Solder Cup
پین : 24
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 25W3 FEMALE Solder Cup
پین : 25
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 25W3 MALE Solder Cup
پین : 25
نقشه فنی:
POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-MALE
پین : 25
نقشه فنی:
POWER D-SUB 25W3 SOLDER CUP-FEMALE
پین : 25
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 27W2 FEMALE Solder Cup
پین : 27
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 27W2 MALE Solder Cup
پین : 27
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 36W4 FEMALE Solder Cup
پین : 36
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 36W4 MALE Solder Cup
پین : 36
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 43W2 FEMALE Solder Cup
پین : 43
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 43W2 MALE Solder Cup
پین : 43
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 47W1 FEMALE Solder Cup
پین : 47
نقشه فنی:
Coaxial D-SUB 47W1 MALE Solder Cup
پین : 47
نقشه فنی:
×