آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Terminal(PTR) 02 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 02 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

2

4000

PDF
Terminal(PTR) 02 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 02 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

2

4000

PDF
DG300 02

DG300 02

ترمینال 5.08mm

2

2500

DG300 03

DG300 03

ترمینال 5.08mm

3

3750

Terminal(PTR) 03 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 03 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

3

6000

PDF
Terminal(PTR) 03 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 03 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

3

6000

PDF
Terminal(PTR) 04 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 04 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

4

8000

PDF
Terminal(PTR) 04 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 04 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

4

8000

PDF
Terminal(PTR) 05 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 05 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

5

10000

PDF
Terminal(PTR) 05 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 05 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

5

10000

PDF
Terminal(PTR) 06 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 06 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

6

12000

PDF
Terminal(PTR) 06 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 06 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

6

12000

PDF
Terminal(PTR) 07 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 07 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

7

14000

PDF
Terminal(PTR) 07 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 07 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

7

14000

PDF
Terminal(PTR) 08 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 08 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

8

16000

PDF
Terminal(PTR) 08 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 08 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

8

16000

PDF
Terminal(PTR) 09 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 09 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

9

18000

PDF
Terminal(PTR) 09 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 09 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

9

18000

PDF
Terminal(PTR) 10 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 10 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

10

20000

PDF
Terminal(PTR) 10 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 10 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

10

20000

PDF
Terminal(PTR) 12 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 12 ST 5.08mm

ترمینال 5.08mm

12

24000

PDF
Terminal(PTR) 12 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 12 RA 5.08mm

ترمینال 5.08mm

12

24000

PDF
Terminal(PTR) 02 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 02 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 2
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 02 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 02 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 2
نقشه فنی:
DG300 02

DG300 02 ترمینال 5.08mm

پین : 2
نقشه فنی:
DG300 03

DG300 03 ترمینال 5.08mm

پین : 3
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 03 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 03 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 3
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 03 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 03 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 3
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 04 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 04 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 4
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 04 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 04 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 4
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 05 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 05 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 5
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 05 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 05 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 5
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 06 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 06 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 6
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 06 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 06 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 6
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 07 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 07 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 7
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 07 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 07 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 7
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 08 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 08 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 8
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 08 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 08 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 8
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 09 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 09 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 9
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 09 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 09 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 9
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 10 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 10 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 10
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 10 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 10 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 10
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 12 ST 5.08mm

Terminal(PTR) 12 ST 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 12
نقشه فنی:
Terminal(PTR) 12 RA 5.08mm

Terminal(PTR) 12 RA 5.08mm ترمینال 5.08mm

پین : 12
نقشه فنی:
×