آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic

400

پین کانکتور miniATX

mini ATX male Terminal

 mini ATX male Terminal

400

پین کانکتور miniATX

mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal

1000

2

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2
PDF

1400

2

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1
PDF

1000

2

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1
PDF

1200

2

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1
PDF

900

2

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1
PDF

1800

4

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2
PDF

2400

4

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2
PDF

1600

4

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2
PDF

2800

4

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2
PDF

4200

6

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3
PDF

2400

6

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3
PDF

2700

6

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3
PDF

2700

6

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3
PDF

3600

8

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4
PDF

4800

8

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4
PDF

3200

8

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4
PDF

4800

8

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4
PDF

6000

10

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5
PDF

4000

10

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5
PDF

4500

10

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5
PDF

4500

10

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5
PDF

5400

12

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6
PDF

4800

12

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6
PDF

7200

12

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6
PDF

5400

12

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6
PDF

8400

14

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7
PDF

5600

14

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7
PDF

6300

14

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7
PDF

6300

14

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7
PDF

7200

16

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8
PDF

7200

16

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8
PDF

6400

16

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8
PDF

9600

16

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8
PDF

10800

18

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9
PDF

7200

18

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9
PDF

8100

18

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9
PDF

8100

18

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9
PDF

9000

20

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10
PDF

9000

20

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10
PDF

8000

20

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10
PDF

12000

20

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10
PDF

13200

22

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11
PDF

8800

22

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11
PDF

9900

22

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11
PDF

12100

22

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11
PDF

10800

24

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12
PDF

10800

24

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12
PDF

9600

24

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12
PDF

14400

24

کانکتور mini ATX 3.00mm

mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12
 mini ATX male Terminal

mini ATX male Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:

Contact Us:

Manager:

مدیریت : رضا صدقی تبار

Tel:

66757284-66735682

Fax:

+982166750801

Cell Phone:

+982166750802

Email:

Asaelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram

AsA Electronic