آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
PDF

2900

6

باکس هدر

Box header 2.54mm- 06 ST

Box header 2.54mm- 06 ST
PDF

1800

6

باکس هدر

Box header 2.54mm- 06 RA

Box header 2.54mm- 06 RA
PDF

6

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 06 ST

Box header 2.00 mm- 06 ST
PDF

6

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 06 RA

Box header 2.00 mm- 06 RA
PDF

8

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 08 ST

Box header 2.00 mm- 08 ST
PDF

8

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 08 RA

Box header 2.00 mm- 08 RA
PDF

1750

8

باکس هدر

Box header 2.54mm- 08 ST

Box header 2.54mm- 08 ST
PDF

8

باکس هدر

Box header 2.54mm- 08 RA

Box header 2.54mm- 08 RA
PDF

13000

08

باکس هدر

Box header 1.27mm- 08 SMT

Box header 1.27mm- 08 SMT
PDF

10

باکس هدر

Box header 1.27mm- 10 ST

Box header 1.27mm- 10 ST
PDF

10

باکس هدر

Box header 1.27mm- 10 RA

Box header 1.27mm- 10 RA
PDF

20000

10

باکس هدر

Box header 1.27mm- 10 SMT

Box header 1.27mm- 10 SMT
PDF

2000

10

باکس هدر

Box header 2.54mm- 10 ST

Box header 2.54mm- 10 ST
PDF

2500

10

باکس هدر

Box header 2.54mm- 10 RA

Box header 2.54mm- 10 RA
PDF

4500

10

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 10 ST

Box header 2.00 mm- 10 ST
PDF

5000

10

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 10 RA

Box header 2.00 mm- 10 RA
PDF

5000

12

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 14 ST

Box header 2.00 mm- 14 ST
PDF

5000

12

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 14 RA

Box header 2.00 mm- 14 RA
PDF

12

باکس هدر

Box header 2.54mm- 12 ST

Box header 2.54mm- 12 ST
PDF

12

باکس هدر

Box header 2.54mm- 12 RA

Box header 2.54mm- 12 RA
PDF

16000

12

باکس هدر

Box header 1.27mm- 12 SMT

Box header 1.27mm- 12 SMT
PDF

14

باکس هدر

Box header 1.27mm- 14 ST

Box header 1.27mm- 14 ST
PDF

14

باکس هدر

Box header 1.27mm- 14 RA

Box header 1.27mm- 14 RA
PDF

18000

14

باکس هدر

Box header 1.27mm- 14 SMT

Box header 1.27mm- 14 SMT
PDF

1500

14

باکس هدر

Box header 2.54mm- 14 ST

Box header 2.54mm- 14 ST
PDF

1800

14

باکس هدر

Box header 2.54mm- 14 RA

Box header 2.54mm- 14 RA
PDF

1500

16

باکس هدر

Box header 2.54mm- 16 ST

Box header 2.54mm- 16 ST
PDF

1900

16

باکس هدر

Box header 2.54mm- 16 RA

Box header 2.54mm- 16 RA
PDF

5500

16

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 16 ST

Box header 2.00 mm- 16 ST
PDF

5500

16

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 16 RA

Box header 2.00 mm- 16 RA
PDF

16

باکس هدر

Box header 1.27mm- 16 ST

Box header 1.27mm- 16 ST
PDF

16

باکس هدر

Box header 1.27mm- 16 RA

Box header 1.27mm- 16 RA
PDF

23000

16

باکس هدر

Box header 1.27mm- 16 SMT

Box header 1.27mm- 16 SMT
PDF

20

باکس هدر

Box header 1.27mm- 20 ST

Box header 1.27mm- 20 ST
PDF

20

باکس هدر

Box header 1.27mm- 20 RA

Box header 1.27mm- 20 RA
PDF

22000

20

باکس هدر

Box header 1.27mm- 20 SMT

Box header 1.27mm- 20 SMT
PDF

9000

20

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 20 ST

Box header 2.00 mm- 20 ST
PDF

9000

20

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 20 RA

Box header 2.00 mm- 20 RA
PDF

2200

20

باکس هدر

Box header 2.54mm- 20 ST

Box header 2.54mm- 20 ST
PDF

2800

20

باکس هدر

Box header 2.54mm- 20 RA

Box header 2.54mm- 20 RA
PDF

2500

24

باکس هدر

Box header 2.54mm- 24 ST

Box header 2.54mm- 24 ST
PDF

24

باکس هدر

Box header 2.54mm- 24 RA

Box header 2.54mm- 24 RA
PDF

23000

24

باکس هدر

Box header 1.27mm- 24 SMT

Box header 1.27mm- 24 SMT
PDF

26

باکس هدر

Box header 1.27mm- 26 ST

Box header 1.27mm- 26 ST
PDF

26

باکس هدر

Box header 1.27mm- 26 RA

Box header 1.27mm- 26 RA
PDF

23500

26

باکس هدر

Box header 1.27mm- 26 SMT

Box header 1.27mm- 26 SMT
PDF

2600

26

باکس هدر

Box header 2.54mm- 26 ST

Box header 2.54mm- 26 ST
PDF

2700

26

باکس هدر

Box header 2.54mm- 26 RA

Box header 2.54mm- 26 RA
PDF

6500

26

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 26 ST

Box header 2.00 mm- 26 ST
PDF

6500

26

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 26 RA

Box header 2.00 mm- 26 RA
PDF

10000

30

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 30 ST

Box header 2.00 mm- 30 ST
PDF

10000

30

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 30 RA

Box header 2.00 mm- 30 RA
PDF

30

باکس هدر

Box header 2.54mm- 30 ST

Box header 2.54mm- 30 ST
PDF

3300

30

باکس هدر

Box header 2.54mm- 30 RA

Box header 2.54mm- 30 RA
PDF

25000

30

باکس هدر

Box header 1.27mm- 30 SMT

Box header 1.27mm- 30 SMT
PDF

34

باکس هدر

Box header 1.27mm- 34 ST

Box header 1.27mm- 34 ST
PDF

34

باکس هدر

Box header 1.27mm- 34 RA

Box header 1.27mm- 34 RA
PDF

26000

34

باکس هدر

Box header 1.27mm- 34 SMT

Box header 1.27mm- 34 SMT
PDF

4000

34

باکس هدر

Box header 2.54mm- 34 ST

Box header 2.54mm- 34 ST
PDF

34

باکس هدر

Box header 2.54mm- 34 RA

Box header 2.54mm- 34 RA
PDF

7500

34

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 34 ST

Box header 2.00 mm- 34 ST
PDF

7500

34

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 34 RA

Box header 2.00 mm- 34 RA
PDF

8000

40

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 40 ST

Box header 2.00 mm- 40 ST
PDF

8000

40

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 40 RA

Box header 2.00 mm- 40 RA
PDF

3600

40

باکس هدر

Box header 2.54mm- 40 ST

Box header 2.54mm- 40 ST
PDF

3700

40

باکس هدر

Box header 2.54mm- 40 RA

Box header 2.54mm- 40 RA
PDF

40

باکس هدر

Box header 1.27mm- 40 ST

Box header 1.27mm- 40 ST
PDF

40

باکس هدر

Box header 1.27mm- 40 RA

Box header 1.27mm- 40 RA
PDF

27000

40

باکس هدر

Box header 1.27mm- 40 SMT

Box header 1.27mm- 40 SMT
PDF

28000

44

باکس هدر

Box header 1.27mm- 44 SMT

Box header 1.27mm- 44 SMT
PDF

9000

44

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 44 ST

Box header 2.00 mm- 44 ST
PDF

9000

44

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 44 RA

Box header 2.00 mm- 44 RA
PDF

10000

50

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 50 ST

Box header 2.00 mm- 50 ST
PDF

11000

50

باکس هدر

Box header 2.00 mm- 50 RA

Box header 2.00 mm- 50 RA
PDF

3900

50

باکس هدر

Box header 2.54mm- 50 ST

Box header 2.54mm- 50 ST
PDF

4000

50

باکس هدر

Box header 2.54mm- 50 RA

Box header 2.54mm- 50 RA
PDF

50

باکس هدر

Box header 1.27mm- 50 ST

Box header 1.27mm- 50 ST
PDF

50

باکس هدر

Box header 1.27mm- 50 RA

Box header 1.27mm- 50 RA
PDF

29000

50

باکس هدر

Box header 1.27mm- 50 SMT

Box header 1.27mm- 50 SMT
PDF

4200

60

باکس هدر

Box header 2.54mm- 60 ST

Box header 2.54mm- 60 ST
PDF

4300

60

باکس هدر

Box header 2.54mm- 60 RA

Box header 2.54mm- 60 RA
PDF

4500

64

باکس هدر

Box header 2.54mm- 64 ST

Box header 2.54mm- 64 ST
PDF

64

باکس هدر

Box header 2.54mm- 64 RA

Box header 2.54mm- 64 RA
Box header 2.54mm- 06 ST

Box header 2.54mm- 06 ST باکس هدر

پین : 6
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 06 RA

Box header 2.54mm- 06 RA باکس هدر

پین : 6
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 06 ST

Box header 2.00 mm- 06 ST باکس هدر

پین : 6
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 06 RA

Box header 2.00 mm- 06 RA باکس هدر

پین : 6
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 08 ST

Box header 2.00 mm- 08 ST باکس هدر

پین : 8
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 08 RA

Box header 2.00 mm- 08 RA باکس هدر

پین : 8
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 08 ST

Box header 2.54mm- 08 ST باکس هدر

پین : 8
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 08 RA

Box header 2.54mm- 08 RA باکس هدر

پین : 8
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 08 SMT

Box header 1.27mm- 08 SMT باکس هدر

پین : 08
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 10 ST

Box header 1.27mm- 10 ST باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 10 RA

Box header 1.27mm- 10 RA باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 10 SMT

Box header 1.27mm- 10 SMT باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 10 ST

Box header 2.54mm- 10 ST باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 10 RA

Box header 2.54mm- 10 RA باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 10 ST

Box header 2.00 mm- 10 ST باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 10 RA

Box header 2.00 mm- 10 RA باکس هدر

پین : 10
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 14 ST

Box header 2.00 mm- 14 ST باکس هدر

پین : 12
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 14 RA

Box header 2.00 mm- 14 RA باکس هدر

پین : 12
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 12 ST

Box header 2.54mm- 12 ST باکس هدر

پین : 12
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 12 RA

Box header 2.54mm- 12 RA باکس هدر

پین : 12
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 12 SMT

Box header 1.27mm- 12 SMT باکس هدر

پین : 12
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 14 ST

Box header 1.27mm- 14 ST باکس هدر

پین : 14
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 14 RA

Box header 1.27mm- 14 RA باکس هدر

پین : 14
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 14 SMT

Box header 1.27mm- 14 SMT باکس هدر

پین : 14
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 14 ST

Box header 2.54mm- 14 ST باکس هدر

پین : 14
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 14 RA

Box header 2.54mm- 14 RA باکس هدر

پین : 14
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 16 ST

Box header 2.54mm- 16 ST باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 16 RA

Box header 2.54mm- 16 RA باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 16 ST

Box header 2.00 mm- 16 ST باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 16 RA

Box header 2.00 mm- 16 RA باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 16 ST

Box header 1.27mm- 16 ST باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 16 RA

Box header 1.27mm- 16 RA باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 16 SMT

Box header 1.27mm- 16 SMT باکس هدر

پین : 16
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 20 ST

Box header 1.27mm- 20 ST باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 20 RA

Box header 1.27mm- 20 RA باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 20 SMT

Box header 1.27mm- 20 SMT باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 20 ST

Box header 2.00 mm- 20 ST باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 20 RA

Box header 2.00 mm- 20 RA باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 20 ST

Box header 2.54mm- 20 ST باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 20 RA

Box header 2.54mm- 20 RA باکس هدر

پین : 20
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 24 ST

Box header 2.54mm- 24 ST باکس هدر

پین : 24
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 24 RA

Box header 2.54mm- 24 RA باکس هدر

پین : 24
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 24 SMT

Box header 1.27mm- 24 SMT باکس هدر

پین : 24
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 26 ST

Box header 1.27mm- 26 ST باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 26 RA

Box header 1.27mm- 26 RA باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 26 SMT

Box header 1.27mm- 26 SMT باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 26 ST

Box header 2.54mm- 26 ST باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 26 RA

Box header 2.54mm- 26 RA باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 26 ST

Box header 2.00 mm- 26 ST باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 26 RA

Box header 2.00 mm- 26 RA باکس هدر

پین : 26
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 30 ST

Box header 2.00 mm- 30 ST باکس هدر

پین : 30
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 30 RA

Box header 2.00 mm- 30 RA باکس هدر

پین : 30
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 30 ST

Box header 2.54mm- 30 ST باکس هدر

پین : 30
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 30 RA

Box header 2.54mm- 30 RA باکس هدر

پین : 30
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 30 SMT

Box header 1.27mm- 30 SMT باکس هدر

پین : 30
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 34 ST

Box header 1.27mm- 34 ST باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 34 RA

Box header 1.27mm- 34 RA باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 34 SMT

Box header 1.27mm- 34 SMT باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 34 ST

Box header 2.54mm- 34 ST باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 34 RA

Box header 2.54mm- 34 RA باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 34 ST

Box header 2.00 mm- 34 ST باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 34 RA

Box header 2.00 mm- 34 RA باکس هدر

پین : 34
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 40 ST

Box header 2.00 mm- 40 ST باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 40 RA

Box header 2.00 mm- 40 RA باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 40 ST

Box header 2.54mm- 40 ST باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 40 RA

Box header 2.54mm- 40 RA باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 40 ST

Box header 1.27mm- 40 ST باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 40 RA

Box header 1.27mm- 40 RA باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 40 SMT

Box header 1.27mm- 40 SMT باکس هدر

پین : 40
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 44 SMT

Box header 1.27mm- 44 SMT باکس هدر

پین : 44
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 44 ST

Box header 2.00 mm- 44 ST باکس هدر

پین : 44
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 44 RA

Box header 2.00 mm- 44 RA باکس هدر

پین : 44
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 50 ST

Box header 2.00 mm- 50 ST باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 2.00 mm- 50 RA

Box header 2.00 mm- 50 RA باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 50 ST

Box header 2.54mm- 50 ST باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 50 RA

Box header 2.54mm- 50 RA باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 50 ST

Box header 1.27mm- 50 ST باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 50 RA

Box header 1.27mm- 50 RA باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 1.27mm- 50 SMT

Box header 1.27mm- 50 SMT باکس هدر

پین : 50
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 60 ST

Box header 2.54mm- 60 ST باکس هدر

پین : 60
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 60 RA

Box header 2.54mm- 60 RA باکس هدر

پین : 60
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 64 ST

Box header 2.54mm- 64 ST باکس هدر

پین : 64
نقشه فنی:
Box header 2.54mm- 64 RA

Box header 2.54mm- 64 RA باکس هدر

پین : 64
نقشه فنی:

Contact Us:

Manager:

مدیریت : رضا صدقی تبار

Tel:

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

Asaelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram

AsA Electronic
Support